Članci

Prijava imovine i poklona nosilaca javnih funkcija

 

- PRIJAVA IMOVINE I POKLONA NOSILACA JAVNIH FUNKCIJA
- PRIJAVA NOSILACA JAVNIH FUNKCIJA

 

1. PRIJAVA IMOVINE I POKLONA NOSILACA JAVNIH FUNKCIJA
Zakon o prijavljivanju, porijeklu i kontroli imovine izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u Tuzlanskom kantonu ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 22/21), utvrdio je obavezu izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika (nosioci javnih funkcija), kao i vršilaca dužnosti nosilaca javnih funkcija, da prijave zatečenu imovinu i prihode, porijeklo i promjene imovine i prihoda, kao i poklone koje dobiju u toku obavljanja javne funkcije (podaci o imovini).
Obaveza prijavljivanja i dostavljanja podataka o imovini odnosi se i na bliske srodnike nosioca javnih funkcija (bračni i vanbračni partner, dijete, majka, otac, usvojilac i
usvojenik nosioca javne funkcije).
Svi nosioci javnih funkcija na koje se Zakon odnosi obavezni su da dostave Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona podatke o imovini radi unosa u Registar podataka o imovini.
Prijavljivanje i dostava podataka o imovini nosilaca javnih funkcija vrši se popunjavanjem Obrasca prijave imovine i poklona.

Potpisan i popunjen Obrazac prijave imovine i poklona potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti poštom preporučeno ili lično na adresu: Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Tuzlanskog kantona, ulica fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom "OBRAZAC PRIJAVE IMOVINE I POKLONA – NE OTVARAJ"

U skladu sa članom 29. Zakona, zatečeni nosioci javnih funkcija u trenutku stupanja na snagu Zakona, obavezni su da prijave imovinu i poklone u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona, odnosno do 06.03.2022. godine.

2. PRIJAVA NOSILACA JAVNIH FUNKCIJA
Članom 7. Zakona, propisano je da je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom dužan sačiniti popis javnih funkcija i nosilaca javnih funkcija.
Također je propisano, da je institucija u kojoj nosilac javne funkcije obavlja javnu funkciju, dužna obavijestiti Ured o početku, odnosno o prestanku obavljanja javne funkcije u roku od 15 dana od dana početka odnosno prestanka obavljanja javne funkcije – inicijalni podaci.
Dostava podataka Uredu o svim nosiocima javnih funkcija zatečenim na funkciji na dan stupanja na snagu Zakona (05.01.2022. godine), kao i svim nosiocima javnih funkcija koji su od dana stupanja na snagu Zakona pa do dana popunjavanja Obrasca prijave nosilaca javnih funkcija imenovani ili izabrani na funkciju, vrši se popunjavanjem Obrasca prijave nosilaca javnih funkcija.

- Obrazac prijave imovine i poklona popunjava i dostavlja nosilac javne funkcije.
- Obrazac prijave nosilaca javnih funkcija popunjava i dostavlja institucija u kojoj nosilac javne funkcije obavlja javnu funkciju.

U nastavku se nalazi:
a) Obrazac prijave imovine i poklona i Uputstvo za popunjavanje Obrasca prijave imovine i poklona,
b) Obrazac prijave nosilaca javnih funkcija.

Uputa za postupanje

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15