Ponovni oglas za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom

 

Na osnovu Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-18-20682/ od 16.09.2014.godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona

PONIŠTAVA


Oglas za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornog odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom, objavljenog u dnevnom listu „Dnevni avaz" od 24.07.2014 godine i u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 61/14.

 


i


Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», broj: 12/03, 34/03 i 65/13) i tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanja u regulirane organe ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 9/03, 12/03, 7//09, 4/10, 10/10, 14/11, 1/12, 6/12 i 8/14), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona raspisuje

 

PONOVNI OGLAS


za imenovanje kandidata za upražnjenu poziciju predsjednika i članova nadzornih odbora u privrednim društvima sa većinskim državnim kapitalom

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna