J A V N I P O Z I V za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije 13010002 “Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima” ekonomski kod 615500 “Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima”

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05), a u vezi sa članom 69. tačka 11. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj:17/15) i tačke III. podtačka 4. Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 "Intervencije javnim, preduzećima i privrednim društvima" ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/16), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, r a s p i s u j e

 

J A V N I  P O Z I V
za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije 13010002 "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" ekonomski kod 615500
"Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima"

 

 

 I Raspoloživa sredstva i način raspodjele

Visina predviđenih sredstava iznosi 300.000,00 KM i dodjeljivat će se na slijedeći način:
- 3 granta po 50.000,00 KM (za programe čija je investicija minimum 100.000,00 KM i
više)
- 6 grantova po 25.000,00 KM (za sve programe čija je investicija minimum 50.000,00
KM i više)
- Privredno društvo može aplicirati samo za jedan grant od 50.000,00 KM ili 25.000,00 KM.

 

II Pravo učešća i uslovi za korištenje sredstava

Pravo učešća za korištenje sredstava imaju privredna društva iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metaloprerađivačke, elektroindustrije, industrije građevinskih materijala, građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona uz ispunjenje slijedećih uslova:
- da se radi o privrednim društvima čije je sjedište na području Tuzlanskog kantona;
- da posjeduju program za korištenje sredstava za nabavku opreme, mašina, alata, nove tehnologije, odnosno za nabavku stalnih sredstava u cilju novog zapošljavanja iz oblasti hemijske industrije, metaloprerađivačke industrije, elektroindustrije, industrije građevinskog materijala i građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila i rudarstva, sa tabelarnim prikazom (naziv programa, namjena investicije, iznos investicije, efekti investicije);
- da su po strukturi kapitala sa najmanje 51% privatnog kapitala;
- da su izmirili ili ugovorom reprogramirali obaveze prema fondovima (porezi i doprinosi);
- da će Program za koji se traže sredstva realizovati najkasnije 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja ugovora;
- da će za realizaciju Programa privredna društva obezbijediti minimalno sredstava u visini sredstava na koja apliciraju;
- da su izmirili obaveze prema Ministarstvu finansija odnosno Tuzlanskom kantonu nastale na osnovu Ugovora o koncesiji ili nekom drugom osnovu (uvjerenje/potvrda o izmirenim obavezama prema Tuzlanskom kantonu izdato od Ministarstva finansija);

 

III Kriteriji za dodjelu sredstava

- broj novouposlenih radnika na vrijeme od jedne godine po Programu za koji se traže sredstva - 100 bodova,
- iznos planirane investicije za grantove do 50.000,00 KM minimum 100.000,00 KM 1 bod
- iznos planirane investicije za grantove do 25.000,00 KM minimum 50.000,00 KM 1 bod
- ocjena Programa investicija i zapošljavanja od 1 do 6 bodova

 

IV Vrednovanje Programa

Vrednovanje po kriterijima iz člana III. alineja 1, 2, 3 i 4, vršit će Komisija Ministarstva na slijedeći način:
- Vrednovanje alineje 1. vršit će se tako što će se sabrati broj novouposlenih radnika po svim apliciranim programima, zatim će se broj bodova predviđen za ovaj kriterij (100) dijeliti sa ukupnim brojem radnika koji će se uposliti po programima. Na ovaj način dobit će se broj bodova po radniku koji će se uposliti. Dobiveni broj bodova po radniku množit će se brojem radnika koji će se uposliti po svakom programu. Na ovaj način dobiveni broj, predstavljat će osvojeni broj bodova po ovom kriteriju i pojedinačno za svaki program odnosno aplikanta.
- Vrednovanje alineje 2. vršit će se tako što će se na ukupna investiranja u vrijednosti od min 100.000,00 KM dodjeljivati jedan (1) bod. Visina investicije zaokruživat će se na deset hiljada KM pri čemu će se za svakih 10.000,00 KM dodjeljivati (0,1) bod.
- Vrednovanje alineje 3. vršit će se tako što će se na ukupna investiranja u vrijednosti od min 50.000,00 KM dodjeljivati jedan (1) bod. Visina investicije zaokruživat će se a na svakih 5.000,00 KM za koji će se dodjeljivati (0,1) bod.
- Vrednovanje alineje 4. Komisija Ministarstva će vrednovati Programe investicije i zapošljavanja dajući minimalno 1 bod a maksimalno 6 bodova.

 

V Podnošenje zahtjeva

Uz zahtjev za dodjelu sredstava korisnici sredstava su obavezni priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Rješenje o upisu u sudski registar;
2. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;
3. Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj);
4. Investicioni Program (kratak prikaz u tabeli, naziv investicije, visina investicije i efekt investicije, broj novouposlenih radnika);
5. Potvrdu (listing) iz Poreske uprave - Kantonalni ured u Tuzli o broju uposlenih radnika na dan 30.04.2016. godine;
6. Izjavu pod materijalnom i moralnom odgovornošću o broju radnika koji će se uposliti realizacijom Programa, od minimalno (1) jednu godinu dana, a koji nisu bili uposlenici tog društva najmanje u proteklih 6 (šest) mjeseci;
7. Izjavu pod materijalnom i moralnom odgovornošću o roku realizacije Programa za 6 (šest) mjeseci;
8. Uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja prijave;
9. Uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od uprave za indirektno oporezivanje ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost);
10. Potvrda Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona o izmirenju obaveza po osnovu Ugovora o koncesijama ili nekom drugom osnovu;
11. Izjavu pod materijalnom i moralnom odgovornošću da društvo za prijem radnika po ovom Javnom pozivu neće koristiti i sredstva po Programima drugih ministarstava TK za poticaj zapošljavanja i Programa Javne ustanove "Službe za zapošljavanje" Tuzlanskog kantona i Federalnog Zavoda za zapošljavanje, a koji se odnosi na podsticaj zapošljavanja;

Svi dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za dodjelu sredstava moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Napomena: Privredna društva kojima se odobre grant sredstva biti će dužna dostaviti
bankovnu garanciju prije potpisivanja ugovora.

 

VI Zaključivanje Ugovora

Sa svim korisnicima dodijeljenih sredstava, Ministartvo industrije, energetike i rudarstva zaključit će pojedinačne Ugovore kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze utvrđene ovom Odlukom.

 

VII Transparentnost postupka

Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu "Oslobođenje" i na web.stranici Vlade TK/Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK.

Dodijeljena finansijska sredstva su bespovratna.
Kontrolu namjenskog utroška sredstava tj. investicija i nova zapošljavanja kontrolisat će komisija Ministarstva industrije, energetike i rudarstva koju će imenovati ministar.
Trajanje Javnog poziva i rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objavljivanja.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.
Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose putem pošte ili na pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona na adresi:

 

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona
Rudarska br. 57
75000 Tuzla
sa naznakom:
Prijava na javni poziv za korištenje sredstava ""Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima"

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona broj: 17/00, 3/01, 12/03 i 10/05), a u vezi sa članom 69. tačka 11. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2016. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona», broj:17/15) i tačke III. podtačka 4. Programa raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 13010002 "Intervencije javnim, preduzećima i privrednim društvima" ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 3/16), Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva, r a s p i s u j e

 

J A V N I  P O Z I V
za korištenje sredstava po Programu raspodjele sredstava sa budžetske pozicije 13010002 "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" ekonomski kod 615500
"Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima"

 

 

 I Raspoloživa sredstva i način raspodjele

Visina predviđenih sredstava iznosi 300.000,00 KM i dodjeljivat će se na slijedeći način:
- 3 granta po 50.000,00 KM (za programe čija je investicija minimum 100.000,00 KM i
više)
- 6 grantova po 25.000,00 KM (za sve programe čija je investicija minimum 50.000,00
KM i više)
- Privredno društvo može aplicirati samo za jedan grant od 50.000,00 KM ili 25.000,00 KM.

 

II Pravo učešća i uslovi za korištenje sredstava

Pravo učešća za korištenje sredstava imaju privredna društva iz oblasti rudarstva, hemijske industrije, metaloprerađivačke, elektroindustrije, industrije građevinskih materijala, građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila sa sjedištem na području Tuzlanskog kantona uz ispunjenje slijedećih uslova:
- da se radi o privrednim društvima čije je sjedište na području Tuzlanskog kantona;
- da posjeduju program za korištenje sredstava za nabavku opreme, mašina, alata, nove tehnologije, odnosno za nabavku stalnih sredstava u cilju novog zapošljavanja iz oblasti hemijske industrije, metaloprerađivačke industrije, elektroindustrije, industrije građevinskog materijala i građevinarstva, industrije gume i plastike, obuće i tekstila i rudarstva, sa tabelarnim prikazom (naziv programa, namjena investicije, iznos investicije, efekti investicije);
- da su po strukturi kapitala sa najmanje 51% privatnog kapitala;
- da su izmirili ili ugovorom reprogramirali obaveze prema fondovima (porezi i doprinosi);
- da će Program za koji se traže sredstva realizovati najkasnije 6 (šest) mjeseci od dana potpisivanja ugovora;
- da će za realizaciju Programa privredna društva obezbijediti minimalno sredstava u visini sredstava na koja apliciraju;
- da su izmirili obaveze prema Ministarstvu finansija odnosno Tuzlanskom kantonu nastale na osnovu Ugovora o koncesiji ili nekom drugom osnovu (uvjerenje/potvrda o izmirenim obavezama prema Tuzlanskom kantonu izdato od Ministarstva finansija);

 

III Kriteriji za dodjelu sredstava

- broj novouposlenih radnika na vrijeme od jedne godine po Programu za koji se traže sredstva - 100 bodova,
- iznos planirane investicije za grantove do 50.000,00 KM minimum 100.000,00 KM 1 bod
- iznos planirane investicije za grantove do 25.000,00 KM minimum 50.000,00 KM 1 bod
- ocjena Programa investicija i zapošljavanja od 1 do 6 bodova

 

IV Vrednovanje Programa

Vrednovanje po kriterijima iz člana III. alineja 1, 2, 3 i 4, vršit će Komisija Ministarstva na slijedeći način:
- Vrednovanje alineje 1. vršit će se tako što će se sabrati broj novouposlenih radnika po svim apliciranim programima, zatim će se broj bodova predviđen za ovaj kriterij (100) dijeliti sa ukupnim brojem radnika koji će se uposliti po programima. Na ovaj način dobit će se broj bodova po radniku koji će se uposliti. Dobiveni broj bodova po radniku množit će se brojem radnika koji će se uposliti po svakom programu. Na ovaj način dobiveni broj, predstavljat će osvojeni broj bodova po ovom kriteriju i pojedinačno za svaki program odnosno aplikanta.
- Vrednovanje alineje 2. vršit će se tako što će se na ukupna investiranja u vrijednosti od min 100.000,00 KM dodjeljivati jedan (1) bod. Visina investicije zaokruživat će se na deset hiljada KM pri čemu će se za svakih 10.000,00 KM dodjeljivati (0,1) bod.
- Vrednovanje alineje 3. vršit će se tako što će se na ukupna investiranja u vrijednosti od min 50.000,00 KM dodjeljivati jedan (1) bod. Visina investicije zaokruživat će se a na svakih 5.000,00 KM za koji će se dodjeljivati (0,1) bod.
- Vrednovanje alineje 4. Komisija Ministarstva će vrednovati Programe investicije i zapošljavanja dajući minimalno 1 bod a maksimalno 6 bodova.

 

V Podnošenje zahtjeva

Uz zahtjev za dodjelu sredstava korisnici sredstava su obavezni priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. Rješenje o upisu u sudski registar;
2. Obavještenje o razvrstavanju pravnog lica prema klasifikaciji djelatnosti;
3. Uvjerenje o poreskoj registraciji (ID broj);
4. Investicioni Program (kratak prikaz u tabeli, naziv investicije, visina investicije i efekt investicije, broj novouposlenih radnika);
5. Potvrdu (listing) iz Poreske uprave - Kantonalni ured u Tuzli o broju uposlenih radnika na dan 30.04.2016. godine;
6. Izjavu pod materijalnom i moralnom odgovornošću o broju radnika koji će se uposliti realizacijom Programa, od minimalno (1) jednu godinu dana, a koji nisu bili uposlenici tog društva najmanje u proteklih 6 (šest) mjeseci;
7. Izjavu pod materijalnom i moralnom odgovornošću o roku realizacije Programa za 6 (šest) mjeseci;
8. Uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju direktnih poreza, doprinosa za PIO/MIO i doprinosa za zdravstveno osiguranje izdato od Poreske uprave Federacije BiH ne starije od 3 (tri) mjeseca od dana podnošenja prijave;
9. Uvjerenje/potvrdu o urednom izmirenju indirektnih poreza, izdato od uprave za indirektno oporezivanje ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijave (ukoliko je u sistemu PDV-a u skladu sa Zakonom o porezu na dodanu vrijednost);
10. Potvrda Ministarstva finansija Tuzlanskog kantona o izmirenju obaveza po osnovu Ugovora o koncesijama ili nekom drugom osnovu;
11. Izjavu pod materijalnom i moralnom odgovornošću da društvo za prijem radnika po ovom Javnom pozivu neće koristiti i sredstva po Programima drugih ministarstava TK za poticaj zapošljavanja i Programa Javne ustanove "Službe za zapošljavanje" Tuzlanskog kantona i Federalnog Zavoda za zapošljavanje, a koji se odnosi na podsticaj zapošljavanja;

Svi dokumenti koji se prilažu uz zahtjev za dodjelu sredstava moraju biti originali ili ovjerene fotokopije.

Napomena: Privredna društva kojima se odobre grant sredstva biti će dužna dostaviti
bankovnu garanciju prije potpisivanja ugovora.

 

VI Zaključivanje Ugovora

Sa svim korisnicima dodijeljenih sredstava, Ministartvo industrije, energetike i rudarstva zaključit će pojedinačne Ugovore kojima će se regulisati međusobna prava i obaveze utvrđene ovom Odlukom.

 

VII Transparentnost postupka

Javni poziv se objavljuje u dnevnom listu "Oslobođenje" i na web.stranici Vlade TK/Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva TK.

Dodijeljena finansijska sredstva su bespovratna.
Kontrolu namjenskog utroška sredstava tj. investicija i nova zapošljavanja kontrolisat će komisija Ministarstva industrije, energetike i rudarstva koju će imenovati ministar.
Trajanje Javnog poziva i rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana objavljivanja.
Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće se uzimati u razmatranje.
Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se podnose putem pošte ili na pisarnici Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona na adresi:

 

TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona
Rudarska br. 57
75000 Tuzla
sa naznakom:
Prijava na javni poziv za korištenje sredstava ""Kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima"

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna