JAVNI OGLAS za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa članom 9. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/04, 7/05, 6/11, 1/13 i 11/14), tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12), Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom III Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-30746/16 od 19.12.2016. godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova
Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona

 

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
U Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona imenuje se 5 (pet) stalnih članova.
Članovi Komisije za koncesije imenuju se na period od 5 godina i mogu biti imenovani na još jedan mandatni period.
Članovi Komisije za koncesije će se imenovati iz reda istaknutih stručnjaka u oblasti prava, ekonomije i inžinjerstva.
Članovi Komisije za koncesije imenuje Skupština Tuzlanskog kantona na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Opis pozicije člana Komisije za koncesije:

Priprema dokument o politici dodjele koncesija u skladu sa verifikovanoms trategijom razvoja Kantona, razvojnim dokumentima općina i drugim razvojnim dokumentima, radi na praćenju rada koncesionara u cilju osiguranja snabdijevanja usluga potrošača na adekvatan način, odobrava rokove i uslove standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima, razmatra primjedbe potrošača u vezi s iznosom naknade ili uslovima za snabdijevanje uslugama koncesionara, odlučuje o svakom podnesenom zahtjevu potrošača, učestvuje u radu sa specijalnom zajedničkom komisijom u skladu sa Zakonom i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom o koncesijama.

 

II

Kandidat za imenovanje na poziciju člana Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona mora ispunjavati sljedeće :

a) opće uslove:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18, ali ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/80).

 

b) posebne uslove i kriterije:

- da ima završenu visoku stručnu spremu iz oblasti prava, ekonomije i inžinjerstva, odnosno odgovarajući ekvivalent,
- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke, udruženja ili fondacije koje su povezane sa strankom, niti može biti uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa, a ukoliko jeste član upravnog odnosno nadzornog odbora, kanditat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,
- da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničarskog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću,
- da nemaju privatni finansijski interes u Komisji za koncesije.

 

III

Kandidat je dužan uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju općih i posebnih uslova i kriterija iz tačke II ovog oglasa, i to:

- ličnu kartu i CIPS-ovu prijavu mjesta prebivališta,
- uvjerenje o državljanstvu - ne starije od tri mjeseca,
- diplomu ili uvjerenje o diplomiranju- ne starije od jedne godine,
- potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje 1 godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo – ne starije o tri mjeseca,
- ovjerena izjava da kandidat nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti - ne starija od tri mjeseca,
- potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije – ne stariju od jednog mjeseca (prilažu samo kandidati koji su radili ili još uvijek rade u organima državne službe),
- ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova ovog oglasa iz tačke II. a) alineja7. i 8. i tačke II. b) alineja 3., 4., 5. i 6.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dužni su dostaviti konačno imenovani kandidati.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti original ili ovjerene kopije.
Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinamam Federacije BiH" i u dnevnom listu „Oslobođenje".

Prijavu sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:


Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona
ulica Rudarska 57.

sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za izbor kandidata za nominiranje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona – NE OTVARATI" .

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima („Službene novine Federacije BiH", broj: 12/03, 34/03 i 65/13), a u vezi sa članom 9. Zakona o koncesijama („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 5/04, 7/05, 6/11, 1/13 i 11/14), tačkom III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12), Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/12, 8/14, 12/15 i 14/15) i tačkom III Odluke Vlade Tuzlanskog kantona broj: 02/1-34-30746/16 od 19.12.2016. godine, Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona, objavljuje

 

JAVNI OGLAS
za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova
Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona

 

I

Objavljuje se Javni oglas za izbor kandidata za nominiranje i imenovanje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
U Komisiju za koncesije Tuzlanskog kantona imenuje se 5 (pet) stalnih članova.
Članovi Komisije za koncesije imenuju se na period od 5 godina i mogu biti imenovani na još jedan mandatni period.
Članovi Komisije za koncesije će se imenovati iz reda istaknutih stručnjaka u oblasti prava, ekonomije i inžinjerstva.
Članovi Komisije za koncesije imenuje Skupština Tuzlanskog kantona na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Opis pozicije člana Komisije za koncesije:

Priprema dokument o politici dodjele koncesija u skladu sa verifikovanoms trategijom razvoja Kantona, razvojnim dokumentima općina i drugim razvojnim dokumentima, radi na praćenju rada koncesionara u cilju osiguranja snabdijevanja usluga potrošača na adekvatan način, odobrava rokove i uslove standardnog ugovora o pružanju usluga potrošačima, razmatra primjedbe potrošača u vezi s iznosom naknade ili uslovima za snabdijevanje uslugama koncesionara, odlučuje o svakom podnesenom zahtjevu potrošača, učestvuje u radu sa specijalnom zajedničkom komisijom u skladu sa Zakonom i vrši druge poslove u skladu sa Zakonom o koncesijama.

 

II

Kandidat za imenovanje na poziciju člana Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona mora ispunjavati sljedeće :

a) opće uslove:
- da je državljanin Bosne i Hercegovine,
- da je stariji od 18, ali ne stariji od 65 godina,
- da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandiduje,
- da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije,
- da nije osuđivan za krivično djelo,
- da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
- da se na njega ne odnosi član IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine,
- da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršne funkcije ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/80).

 

b) posebne uslove i kriterije:

- da ima završenu visoku stručnu spremu iz oblasti prava, ekonomije i inžinjerstva, odnosno odgovarajući ekvivalent,
- da ima najmanje jednu godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
- da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke, udruženja ili fondacije koje su povezane sa strankom, niti može biti uključen u bilo kakvu političku ili stranačku aktivnost,
- da nije član upravnog ili nadzornog odbora reguliranog organa, a ukoliko jeste član upravnog odnosno nadzornog odbora, kanditat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju odstupiti sa pozicije u roku od sedam dana od dana imenovanja,
- da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničarskog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću,
- da nemaju privatni finansijski interes u Komisji za koncesije.

 

III

Kandidat je dužan uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata o ispunjavanju općih i posebnih uslova i kriterija iz tačke II ovog oglasa, i to:

- ličnu kartu i CIPS-ovu prijavu mjesta prebivališta,
- uvjerenje o državljanstvu - ne starije od tri mjeseca,
- diplomu ili uvjerenje o diplomiranju- ne starije od jedne godine,
- potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje 1 godinu radnog iskustva nakon sticanja visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
- ovjerena izjava da kandidat nije osuđivan za krivično djelo – ne starije o tri mjeseca,
- ovjerena izjava da kandidat nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti - ne starija od tri mjeseca,
- potvrdu ili uvjerenje nadležnog organa da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja upražnjene pozicije – ne stariju od jednog mjeseca (prilažu samo kandidati koji su radili ili još uvijek rade u organima državne službe),
- ovjerenu izjavu kandidata o ispunjavanju uslova ovog oglasa iz tačke II. a) alineja7. i 8. i tačke II. b) alineja 3., 4., 5. i 6.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dužni su dostaviti konačno imenovani kandidati.

Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti original ili ovjerene kopije.
Prijavu sa traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog oglasa.

Javni oglas će biti objavljen u „Službenim novinamam Federacije BiH" i u dnevnom listu „Oslobođenje".

Prijavu sa svim traženim dokumentima dostaviti lično ili poštom preporučeno na sljedeću adresu:


Ministarstvo industrije, energetike i rudarstva Tuzlanskog kantona
ulica Rudarska 57.

sa naznakom: „Prijava na Javni oglas za izbor kandidata za nominiranje članova Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona – NE OTVARATI" .

Kandidati koji uđu u uži izbor bit će pozvani na intervju.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna