JAVNI POZIV za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesna kulture i sporta za 2019. godinu, broj: 02/1-14-11128-1/10 od 03.06.2019. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu

 

 

I
Predmet Javnog poziva


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, na potrošačkj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport" (u daljem tekstu: Sredstva) u ukupnom iznosu od 392.808,00 KM (slovima: tristotinedevedesetdvijehiljadeosamstotinaosam i 00/100 KM), planirana na ekonomskom kodu 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od od 362.808,00 KM (slovima: tristotinešezdesetdvijehiljadeosamstotinaosam i 00/100 KM) i na ekonomskom kodu 614400 - Subvencije javnim preduzećima u iznosu od 30.000,00 KM (slovima: tridesetiljada i 00/100 KM).

 

II
Namjena Sredstava


Sredstva se dodjeljuju za realizaciju programa/projekata sportskih organizacija koji se odnose na:
a) vrhunski sport,
b) kvalitetni sport,
c) sport lica sa invaliditetom,
d) tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja,
e) finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine Tuzlanskog kantona,
f) sportski odgoj i obrazovanje,
g) zdravstvenu zaštitu sportista,
h) pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta,
i) organizaciju sportskih manifestacija.

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 7. stav (4) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava za oblast tjelesna kulture i sporta za 2019. godinu, broj: 02/1-14-11128-1/10 od 03.06.2019. godine, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

 

JAVNI POZIV
za sufinansiranje programa/projekata sportskih organizacija
u oblasti tjelesne kulture i sporta za 2019. godinu

 

 

I
Predmet Javnog poziva


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, na potrošačkj jedinici 32010002 - „Tjelesna kultura i sport" (u daljem tekstu: Sredstva) u ukupnom iznosu od 392.808,00 KM (slovima: tristotinedevedesetdvijehiljadeosamstotinaosam i 00/100 KM), planirana na ekonomskom kodu 614300 - Tekući transferi neprofitnim organizacijama u iznosu od od 362.808,00 KM (slovima: tristotinešezdesetdvijehiljadeosamstotinaosam i 00/100 KM) i na ekonomskom kodu 614400 - Subvencije javnim preduzećima u iznosu od 30.000,00 KM (slovima: tridesetiljada i 00/100 KM).

 

II
Namjena Sredstava


Sredstva se dodjeljuju za realizaciju programa/projekata sportskih organizacija koji se odnose na:
a) vrhunski sport,
b) kvalitetni sport,
c) sport lica sa invaliditetom,
d) tjelesne aktivnosti i sportske igre koje okupljaju veliki broj djece i omladine, s ciljem pravilnog razvoja i unapređivanja zdravlja,
e) finansiranje nabavke neophodnih sportskih rekvizita, sportske opreme za razvoj školskog sporta i pripremu školskih ekipa za nastup na sportskim takmičenjima i studentske omladine Tuzlanskog kantona,
f) sportski odgoj i obrazovanje,
g) zdravstvenu zaštitu sportista,
h) pružanje usluga korištenja objekata na ime trenažnog procesa u oblasti sporta,
i) organizaciju sportskih manifestacija.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna