Odluka o poništenju javnog konkursa za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

Broj:D-06/1-34-3230-5/18
Tuzla, 01.06.2018.godine

Na osnovu člana 29. stav (5) Zakona o notarima (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" 45/02), ministrica pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona donosi

ODLUKU
o poništenju javnog konkursa za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu

I

Poništava se javni konkurs za izbor dva (2) notara sa službenim sjedištem u Tuzlanskom kantonu objavljen 09.02.2018.godine u dnevnom listu „Oslobođenje" i Službenim novinama Federacije BiH broj: 10/18, odnosno 14.02.2018.godine u Službenim novinama Tuzlanskog kantona, broj: 2/18.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u dnevnom listu Oslobođenje, Službenim novinama Federacije BiH i Službenim novinama Tuzlanskog kantona

MINISTRICA

Ivana Kulić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna