Javni poziv za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije ''Podrška povratku prognanih lica'' za 2022. godinu

Na osnovu člana 24. Zakona o raseljenim osobama i povratnicima u Tuzlanski kanton i izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine („Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 2/06 i 15/11), tačke IV stav 3. Programa o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu sa pozicije 23040001 - ''Podrška povratku prognanih lica'' broj: 02/1-11-2217/22 od 15. 03. 2022. godine, Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak u Vladi Tuzlanskog kantona, o b j a v lj u j e:

 


J A V N I  P O Z I V

za prikupljanje prijava za odabir korisnika grant sredstava sa pozicije
''Podrška povratku prognanih lica'' za 2022. godinu

 

 

Program o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica“

Na osnovu člana 5. i 29. Zakona o Vladi Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", br: 17/00, 1/05, 11/06, 13/11 i 15/17), a u vezi sa članom 69. stav (1) tačka 33. i članom 78. stav 2. Zakona o izvršenju Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu («Službene novine Tuzlanskog kantona» broj 23/21) Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 15.03. 2022. godine, d o n o s i:

 


P R O G R A M
o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za raspodjelu sredstava
Budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu „Podrška povratku prognanih lica"


 

Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019- subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj:10/18) i člana 78. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 23/21), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 


PROGRAM

raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019- subvencija troškova prevencije
ovisnosti o drogama, prevencije intervencije i resocijalizacije maloljetničke delinkvencije
za 2022. godinu


 

Program raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe za 2022. godinu

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona – prečišćeni tekst („Sl. novine Tuzlanskog kantona" broj: 10/18) i člana 78. stav 5. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2022. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona",broj:23/21), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona donosi

 


P R O G R A M

raspodjele sredstava za materijalno zbrinjavanje lica u stanju socijalne potrebe
za 2022. godinu

 

 

Zakon o osnivanju Javne ustanove Centar za autizam

Na osnovu člana 24. stav 1. tačke c) Ustava Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlansko-podrinjskog kantona", broj: 7/97 i 3/99 i „Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 13/99,10/00, 14/02, 6/04 i 10/04), na prijedlog Vlade Tuzlanskog kantona, Skupština Tuzlanskog kantona, na sjednici od _____ 2021. godine, donosi

 


ZAKON
O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE CENTAR ZA AUTIZAMObavještenje o produženju roka Javnog poziva

Obavještavamo Vas da je Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica produžilo Javni poziv do 10.12.2021. godine.


Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15