Program raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2014.godinu (Objavljen u Sl.novinama TK broj: 8/14 od 16.06.2014. godine - Krajnji rok za prijavu: 01.07.2014.godine)

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona (("Službene novine Tuzlanskog kantona",br:17/00,3/01,12/03 ,10/05, 3/08 i 8/11) i člana 39. stav 7. Zakona o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2014. godinu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" , broj:19/13), Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona d o n o s i

 

 

PROGRAM
raspodjele sredstava sa potrošačke jedinice 23020019-subvencija troškova prevencije ovisnosti o drogama za 2014.godinu

 

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna