Javni poziv za izbor i imenovanje Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva

Na osnovu člana 70. Zakona o pravima, obavezama i odgovornostima pacijenata („Službene novine Federacije BiH", broj 40/10) i člana 6. Pravilnika o zdravstvenom savjetu Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona („Službene novine TK" broj:17/22), Ministarstvo zdravstva Tuzlanskg kantona objavljuje:

JAVNI POZIV

za izbor i imenovanje Zdravstvenog savjeta Ministarstva zdravstva Tuzlanskog Kantona


I

Zdravstveni savjet je savjetodavno tijelo Ministarstva zdravstva Tuzlanskog Kantona koje prati provođenje ostvarivanja i unapređenja prava pacijenata, a u okviru prava i obaveza za područje Tuzlanskog Kantona.

II

Zdravstveni savjet obavlja slijedeće poslove:
• prati provedbu ostvarivanja prava pacijenata saglasno Zakonu o pravim, obavezama i odgovornostima pacijenata,
• prati provedbu obrazovnih aktivnosti u vezi sa pravima pacijenata,
• raspravlja o izvještajima zdravstvenih savjeta jedinica područne lokalne samouprave,
• daje mišljenja, preporuke i prijedloge nadležnim organima o utvrđenom stanju na području djelokruga rada zdravstvenih savjeta jedinica lokalne samouprave,
• predlaže preduzimanje mjera za izgradnju cjelovitog sistema zaštite i unapređenja prava pacijenata u kantonu odnosno Federaciji,
• daje inicijative za donošenje propisa kojima se unapređuju prava pacijenta, te mišljenje na propise iz ove oblasti koje pripremaju nadležni organi vlasti na svim nivoima,
• sarađuje sa organima i organizacijama iz oblasti zaštite i unapređenja prava pacijenata u Federaciji,
• podnosi kantonalnom ministru zdravstva godišnji izvještaj o svom radu,
• obavještava javnost o povredama prava pacijenata,
• obavlja i druge poslove koje mu dodjeli kantonalni ministar u skladu sa ovim zakonom I propisima donijetim na osnovu zakona.

III

Zdravstveni savjet ima devet članova, a prijedlog članova za isti dostavljaju kandidati iz redova:

1. Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu Ministarstvo zdravstva)
2. Ljekarske komore Tuzlanskog kantona,
3. Komore magistara farmacije Tuzlanskog kantona,
4. Udruženja mladih,
5. Udruženja penzionera,
6. Udruženja za zaštitu prava pacijenata,
7. Stručnih udruženja iz oblasti zdravstva,
8. Sindikata radnika u oblasti zdravstva
9. Crvenog krsta/križa Tuzlanskog Kantona.

 

Reprezentativni sindikati u oblasti zdravstva sa područja Tuzlanskog kantona dostavljaju zajednički prijedlog za jednog predstavnika.

Stručna udruženja iz oblasti zdravstva sa područja Tuzlanskog kantona dostavljaju zajednički prijedlog za jednog predstavnika.

Članovi Zdravstvenog savjeta se biraju iz reda istaknutih stručnjaka, sa dokazanim moralnim
i etičkim kvalitetima, u oblasti medicinskih, pravnih, ekonomskih, obrazovnih nauka, stručnjaka iz oblasti ljudskih resursa, etike i bioetike.

Prilikom imenovanja Zdravstvenog savjeta poštovat će se princip odražavanja ravnopravne
zastupljenosti oba spola.

IV

Zdravstveni savjet imenuje i razrješava Ministar zdravstva Tuzlanskog Kantona.
Mandat članova zdravstvenog savjeta traje 4 (četiri) godine.

V

Kandidat za člana zdravstvenog savjeta treba da ispunjava sljedeće uslove:

• da je punoljetni državljanin Bosne i Hercegovine (dokaz: uvjerenje o državljanstvu)
• da ima prebivalište na području Tuzlanskog kantona (dokaz:CIPS)
• da ima minimalno tri godine radnog iskustva u oblasti zdravstva u kojoj se kandidira
(dokaz: potvrda o radnom iskustvu u instituciji, ustanovi, udruženju, nevladinoj organizaciji ili zdravstvenom sindikatu koji ga kandiduje)
• da uživa ugled i ima evidentne rezultate rada u oblasti u kojoj djeluje (dokaz: potvrda od institucije, ustanove, udruženja, nevladine organizacije, zdravstvenog sindikata koji ga kandiduje).

VI

Prijedlog članova za Zdravstveni savjet dostavljaju udruženja, nevladine organizacije Ministarstvo, reprezantivni nezavisni sinikati radnika u oblasti zdravstva Kantona, komore iz oblasti zdravstva i crveni križ/krst Kantona, koja su najmanje 5 godina upisane u registar udruženja Tuzlanskog kantona.

VII

Prijava koju podnose udruženja, nevladine organizacije i Ministarstvo iz tačke III ovog poziva, sadrži : kraću biografiju, adresu i kontakt telefon predstavnika kojeg kandidiraju.

Uz prijavu se prilažu dokazi za predstavnika iz tačke V ovog poziva, i dokaz iz tačke VI (rješenje o upisu registar udruženja Tuzlanskog kantona)

VIII

Prijave sa svim traženim dokumentima dostavljaju se lično ili poštom preporučeno, na adresu: Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, Centralna pisarnica Vlade TK, ul. Fra Grge Martića br. 8., 75000 Tuzla, uz naznaku „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA ZDRAVSTVENOG SAVJETA MINISTARSTVA ZDRAVSTVA TUZLANSKOG KANTONA– NE OTVARAJ"
Dokumenti koji se prilažu uz prijavu, dostavljaju se kao orginalni ili ovjerene fotokopije ne starije od šest mjeseci.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, u Službenim novinama Tuzlanskog kantona.

Javni poziv će se objaviti na web stanici Vlade Tuzlanskog kantona : http://www.vladatk.kim.ba/

 

M I N I S T A R
dr.stom. Dajana Čolić

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15