Javni poziv za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 4/06, 8/10 i 81/14), Odluke o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/12 i 8/15) i Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-privrednih lovišta u zakup, te načina vrednovanja ponuda za dodjelu lovišta na korištenje na području Tuzlanskog kantona broj:04/1-12-26-20357/15 od 01.09.2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisuje|

J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona

 

1. Predmet Javnog poziva:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona i to:

1. Sportsko-privredno lovište „Zelemboj", Banovići, ukupne površine lovišta 14.862,00 ha,
2. Sportsko-privredno lovište „Vjetrenik", Čelić, ukupne površine lovišta 13.599,00 ha,
3. Sportsko-privredno lovište ''Klokotnica'', Doboj-Istok, ukupne površine lovišta 3.996,00 ha,
4. Sportsko-privredno lovište „Šamunica", Gračanica, ukupne površine lovišta 21.534,00 ha,
5. Sportsko-privredno lovište ''Gradašnica'', Gradačac, ukupne površine lovišta 21.901,00 ha,
6. Sportsko-privredno lovište ''Spreča'', Kalesija, ukupne površine lovišta 19.800,00 ha,
7. Sportsko-privredno lovište ''Sokolina'', Kladanj, ukupne površine lovišta 25.603,00 ha,
8. Sportsko-privredno lovište ''Svatovac'', Lukavac, ukupne površine lovišta 33.832,00 ha,
9. Sportsko-privredno lovište ''Munjača'', Sapna, ukupne površine lovišta 12.200,00 ha,
10. Sportsko-privredno lovište ''Gradina'', Srebrenik, ukupne površine lovišta 24.772,00 ha,
11. Sportsko-privredno lovište ''Sniježnica'', Teočak, ukupne površine lovišta 3.084,00 ha,
12. Sportsko-privredno lovište ''Majevica'', Tuzla, ukupne površine lovišta 29.627,00 ha,
13. Sportsko-privredno lovište ''Toplica'', Živinice, ukupne površine lovišta 27.159,00 ha.

 

2. Vrijeme trajanja zakupa:

Lovišta iz tačke 1. ovog Javnog poziva se dodjeljuju u zakup na period od 10 (deset) lovnih godina.

 

3. Pravo učešća na Javnom pozivu:

U skladu sa odredbama člana 37. Zakona o lovstvu pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sportsko-privrednih lovišta u zakup imaju lovačka udruženja registrovana za obavljanje lovstva.


4. Početna cijena godišnje zakupnine:

Početna cijena godišnje zakupnine lovišta ne može biti manja od 10 % planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem, u skladu sa odredbama člana 37a. Zakona o lovstvu.


5. Obavezan sadržaj ponude:

Podnositelj prijave za Javni poziv obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Uredno popunjenu prijavu na obrascu objavljenom na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba), potpisanu i ovjerenu pečatom podnosioca prijave;
2. Rješenje o upisu u Registar udruženja izdato od nadležnog tijela;
3. Uvjerenje o poreskoj registraciji ( ID broj);
4. Obavjest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti;
5. Stručno mišljenje za korištenje lovišta izdato od strane Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona;
6. Uvjerenje izdato od nadležnog suda da lovačko udruženje nije kažnjavano za prekršaj iz člana 82. stav (1) tačka 1. do 5. Zakona olovstvu;
7. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da će, u slučaju da bude izabran za korisnika lovišta, osigurati depozit ili bankovnu garanciju u visini godišnje naknade zakupnine, prije potpisivanja ugovora o dodjeli lovišta na korištenje;
8. Izjavu da lovačko udruženje ima organizovanu lovočuvarsku službu uz koju se kao dokazi prilažu kopije odgovarajućih ugovora sa lovočuvarima;
9. Izjavu da lovačko udruženje ima angažovanu stručnu osobu za planiranje i realiziranje stručnih poslova lovstva u skladu sa odredbama člana 42. Zakona o lovstvu uz koju se kao dokaz prilaže odgovarajući ugovor o angažovanju;
10. Izjavu da je lovačko udruženje obezbijedilo lovačkog psa odgovarajuće pasmine za tip lovišta kojeg uzima u zakup, da ima lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika sa položenim ispitom;
11. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, o dosadašnjim ulaganjima u objekte predmetnog lovišta evidentirane u katastar istog lovišta i njihova vrijednost, te popis i vrijednost opreme, uređaja i sredstava za uzgoj i zaštitu divljači i listu stručnih kadrova;
12. Plan gazdovanja lovištem za period za koji se lovište daje na korištenje, potpisan i ovjerenu od strane ovlaštene osobe;
13. Ponudu o visini godišnje zakupnine za korištenje lovišta iskazanu u postotku (%) planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači koja ne može biti manja od 10 % planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog plana gospodarenja, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne stariji od 6 (šest) mjeseci.

 

6. Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava:

Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava pristiglih po ovom Javnom pozivu izvršit će komisija koju imenuje Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministar), što je u skladu sa odredbama člana 37a. Zakona lovstvu.

Vrednovanje i rangiranje ponuda vršit će se u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-privrednih lovišta u zakup, te načinu0 vrednovanja ponuda za dodjelu lovišta na korištenje na području Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-12-26-20357/15 od 01.09.2015. godine.

Komisija iz stava (1) ove tačke u postupku dodjele sportsko - privrednih lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona, obavezna je voditi Zapisnik, te o svom radu sačiniti Izvještaj i isti dostaviti Ministru.

 

7. Zaključivanje ugovora o zakupu:

Odluku o dodjeli sportsko - privrednog lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Odluka) najpovoljnijem ponuđaču iz javnog poziva, na prijedlog resornog ministarstva, donosi Vlada Tuzlanskog kantona.

S najpovoljnijim ponuđačem Ministar će zaključiti ugovor o zakupu predmetnog lovišta najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

 

8. Datum objave, rok i adresa za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva a isti će biti objavljen u Službenim novinama Tuzlanskog kantona i dnevnom listu „Oslobođenje" kao i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na sljedeću adresu:

TUZLANSKI KANTON
ulica Rudarska br. 57, Tuzla,
za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Tuzlanskog kantona
(sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU SPORTSKO-PRIVREDNIH LOVIŠTA U ZAKUP - LOVIŠTE _____________________-NE OTVARAJ").

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

9. Druge informacije

Informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 9,00 do 12,00 sati na telefon 035/369-463.

 

Na osnovu člana 37. stav (1) Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 4/06, 8/10 i 81/14), Odluke o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/12 i 8/15) i Odluke o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-privrednih lovišta u zakup, te načina vrednovanja ponuda za dodjelu lovišta na korištenje na području Tuzlanskog kantona broj:04/1-12-26-20357/15 od 01.09.2015. godine, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, raspisuje|

J A V N I  P O Z I V
za prikupljanje ponuda za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona

 

1. Predmet Javnog poziva:

Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu u zakup sportsko-privrednih lovišta na području Tuzlanskog kantona i to:

1. Sportsko-privredno lovište „Zelemboj", Banovići, ukupne površine lovišta 14.862,00 ha,
2. Sportsko-privredno lovište „Vjetrenik", Čelić, ukupne površine lovišta 13.599,00 ha,
3. Sportsko-privredno lovište ''Klokotnica'', Doboj-Istok, ukupne površine lovišta 3.996,00 ha,
4. Sportsko-privredno lovište „Šamunica", Gračanica, ukupne površine lovišta 21.534,00 ha,
5. Sportsko-privredno lovište ''Gradašnica'', Gradačac, ukupne površine lovišta 21.901,00 ha,
6. Sportsko-privredno lovište ''Spreča'', Kalesija, ukupne površine lovišta 19.800,00 ha,
7. Sportsko-privredno lovište ''Sokolina'', Kladanj, ukupne površine lovišta 25.603,00 ha,
8. Sportsko-privredno lovište ''Svatovac'', Lukavac, ukupne površine lovišta 33.832,00 ha,
9. Sportsko-privredno lovište ''Munjača'', Sapna, ukupne površine lovišta 12.200,00 ha,
10. Sportsko-privredno lovište ''Gradina'', Srebrenik, ukupne površine lovišta 24.772,00 ha,
11. Sportsko-privredno lovište ''Sniježnica'', Teočak, ukupne površine lovišta 3.084,00 ha,
12. Sportsko-privredno lovište ''Majevica'', Tuzla, ukupne površine lovišta 29.627,00 ha,
13. Sportsko-privredno lovište ''Toplica'', Živinice, ukupne površine lovišta 27.159,00 ha.

 

2. Vrijeme trajanja zakupa:

Lovišta iz tačke 1. ovog Javnog poziva se dodjeljuju u zakup na period od 10 (deset) lovnih godina.

 

3. Pravo učešća na Javnom pozivu:

U skladu sa odredbama člana 37. Zakona o lovstvu pravo sudjelovanja na Javnom pozivu za dodjelu sportsko-privrednih lovišta u zakup imaju lovačka udruženja registrovana za obavljanje lovstva.


4. Početna cijena godišnje zakupnine:

Početna cijena godišnje zakupnine lovišta ne može biti manja od 10 % planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog godišnjeg plana gospodarenja lovištem, u skladu sa odredbama člana 37a. Zakona o lovstvu.


5. Obavezan sadržaj ponude:

Podnositelj prijave za Javni poziv obvezan je dostaviti slijedeću dokumentaciju:
1. Uredno popunjenu prijavu na obrascu objavljenom na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba), potpisanu i ovjerenu pečatom podnosioca prijave;
2. Rješenje o upisu u Registar udruženja izdato od nadležnog tijela;
3. Uvjerenje o poreskoj registraciji ( ID broj);
4. Obavjest o razvrstavanju pravne osobe prema klasifikaciji djelatnosti;
5. Stručno mišljenje za korištenje lovišta izdato od strane Saveza lovačkih društava Tuzlanskog kantona;
6. Uvjerenje izdato od nadležnog suda da lovačko udruženje nije kažnjavano za prekršaj iz člana 82. stav (1) tačka 1. do 5. Zakona olovstvu;
7. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, da će, u slučaju da bude izabran za korisnika lovišta, osigurati depozit ili bankovnu garanciju u visini godišnje naknade zakupnine, prije potpisivanja ugovora o dodjeli lovišta na korištenje;
8. Izjavu da lovačko udruženje ima organizovanu lovočuvarsku službu uz koju se kao dokazi prilažu kopije odgovarajućih ugovora sa lovočuvarima;
9. Izjavu da lovačko udruženje ima angažovanu stručnu osobu za planiranje i realiziranje stručnih poslova lovstva u skladu sa odredbama člana 42. Zakona o lovstvu uz koju se kao dokaz prilaže odgovarajući ugovor o angažovanju;
10. Izjavu da je lovačko udruženje obezbijedilo lovačkog psa odgovarajuće pasmine za tip lovišta kojeg uzima u zakup, da ima lovačkog psa osposobljenog za praćenje krvnog traga ili krvosljednika sa položenim ispitom;
11. Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe, o dosadašnjim ulaganjima u objekte predmetnog lovišta evidentirane u katastar istog lovišta i njihova vrijednost, te popis i vrijednost opreme, uređaja i sredstava za uzgoj i zaštitu divljači i listu stručnih kadrova;
12. Plan gazdovanja lovištem za period za koji se lovište daje na korištenje, potpisan i ovjerenu od strane ovlaštene osobe;
13. Ponudu o visini godišnje zakupnine za korištenje lovišta iskazanu u postotku (%) planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači koja ne može biti manja od 10 % planiranog godišnjeg prihoda od odstrjela divljači iz važeće lovno-privredne osnove ili privremenog plana gospodarenja, potpisanu i ovjerenu od strane ovlaštene osobe.

Svi dokumenti koji se prilažu uz prijavu na Javni poziv moraju biti originali ili ovjerene kopije, ne stariji od 6 (šest) mjeseci.

 

6. Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava:

Otvaranje, vrednovanje i rangiranje prijava pristiglih po ovom Javnom pozivu izvršit će komisija koju imenuje Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (u daljem tekstu: Ministar), što je u skladu sa odredbama člana 37a. Zakona lovstvu.

Vrednovanje i rangiranje ponuda vršit će se u skladu sa Odlukom o uslovima, kriterijima i postupku dodjele sportsko-privrednih lovišta u zakup, te načinu0 vrednovanja ponuda za dodjelu lovišta na korištenje na području Tuzlanskog kantona, broj: 04/1-12-26-20357/15 od 01.09.2015. godine.

Komisija iz stava (1) ove tačke u postupku dodjele sportsko - privrednih lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona, obavezna je voditi Zapisnik, te o svom radu sačiniti Izvještaj i isti dostaviti Ministru.

 

7. Zaključivanje ugovora o zakupu:

Odluku o dodjeli sportsko - privrednog lovišta u zakup na području Tuzlanskog kantona (u daljem tekstu: Odluka) najpovoljnijem ponuđaču iz javnog poziva, na prijedlog resornog ministarstva, donosi Vlada Tuzlanskog kantona.

S najpovoljnijim ponuđačem Ministar će zaključiti ugovor o zakupu predmetnog lovišta najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu Odluke.

 

8. Datum objave, rok i adresa za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva a isti će biti objavljen u Službenim novinama Tuzlanskog kantona i dnevnom listu „Oslobođenje" kao i na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona (www.vladatk.kim.ba).

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti putem pošte preporučeno ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na sljedeću adresu:

TUZLANSKI KANTON
ulica Rudarska br. 57, Tuzla,
za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Tuzlanskog kantona
(sa naznakom: „PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU SPORTSKO-PRIVREDNIH LOVIŠTA U ZAKUP - LOVIŠTE _____________________-NE OTVARAJ").

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

9. Druge informacije

Informacije vezane za Javni poziv mogu se dobiti svakim radnim danom u periodu od 9,00 do 12,00 sati na telefon 035/369-463.

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna