Poništenje i ponovni javni oglas za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP “Šume Tuzlanskog kantona“ DD Kladanj, ispred državnog kapitala

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'' broj: 12/03, 34/03, 65/13), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, broj: 02/1-05-020219/15 od 01.09.2015. godine, broj: 02/1-05-021729/15 od 22.09.2015. godine i broj: 02/1-05-23468/15 od 20.10.2015. godine), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona,

 

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije
članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala

 

Objavljen u Dnevnom listu „Dnevni avaz", dana 10.09.2015. godine i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 73/15 od 23.09.2015. godine,

te raspisuje ponovni

 

JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova,
odnosno predsjednika Nadzornog odbora
JP "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala

 

 

a) Opis pozicije:

Član, odnosno predsjednik Nadzornog odbora JP "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj /u daljem tekstu: Javno preduzeće/, obavljat će poslove propisane Statutom tog Društva, Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13) i Zakonom o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12).
Konačno imenovane osobe ostvarivat će pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru.
Mandat predsjednika, odnosno članova Nadzornog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

b) Kandidat mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,
4. da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
5. da nije osuđivan za krivično djelo,
6. da nije kažnjavan u oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
7. da se na njega ne odnosi član IX , stav 1. Ustava BiH,
8. da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08).

 

c) Pored ispunjavanja općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja, odnosno odgovarajući ekvivalent,
2. da ima najmanje 1 /jednu/ godinu radnog iskustva nakon sticanja više, odnosno visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, ukoliko posebnim propisom ili općim aktom nije drugačije propisano,
3. da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
4. da nema privatni finansijski interes u Javnom preduzeću i da nema drugih smetnjih za imenovanje, utvrđene posebnim propisima,
5. da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju, odstupiti sa pozicije, u roku od sedam /7/ dana od dana imenovanja,
6. da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću,
7. da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno da preuzimaju obavezu da usavršavanje obave u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

 

d) Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uvjete ovog javnog oglasa u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

- dužina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti Javnog preduzeća,
- komunikativne i organizatorske sposobnosti,
- veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja,
- minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Javnog preduzeća,
- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
- naklonjenost timskom radu,
- rezultati rada tokom karijere.

 

e) Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt-telefon, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti /dostavlja izabrani kandidat/,
4. dokaz o ispunjavanju općeg uslova iz tačke b) alineja 4. javnog oglasa /dostavljaju ga samo kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u posljednje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa, u državnoj službi, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini/, a oni kandidati koji ne rade niti su radili u organima državne službe dostavljaju potpisanu i ovjerenu izjavu,
5. ovjerenu izjavu kandidata da nije osuđivan za krivično djelo,
6. ovjerenu izjavu kandidata da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
7. ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju općih uslova iz tačke b) alineja 7. i 8. javnog oglasa,
8. ovjerenu fotokopiju diplome,
9. potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva nakon sticanja više, odnosno visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
10. ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju posebnih uslova iz tačke c) alineja 3, 4, 5. i 6. javnog oglasa,
11. Certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu Izjavu da preuzimaju obavezu da usavršavanje obave u roku utvrđenom Uredbom Vlade Federacije.

Kandidat, zaposlen u organima državne službe, koji uđe u uži izbor i bude pozvan na intervju, prilikom obavljanja intervjua, dužan je priložiti Rješenje kojim mu je data saglasnost od strane rukovoditelja organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

f) Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
g) Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.
h) Sa kandidatima koji uđu u uži izbor, obavit će se intervju.
i) Prijavu sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa, koji će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje" i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na sljedeću adresu:

 

TUZLANSKI KANTON
ulica Rudarska br.57,
TUZLA
za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Tuzlanskog kantona
/sa naznakom: "Za Komisiju za izbor kandidata za upražnjene pozicije članova,
odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala - NE OTVARAJ"/

 

 

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine (''Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine'' broj: 12/03, 34/03, 65/13), tačke III Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe – prečišćen tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 4/12) i Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju uslova i kriterija za imenovanje u regulirane organe („Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 6/12, 8/14, broj: 02/1-05-020219/15 od 01.09.2015. godine, broj: 02/1-05-021729/15 od 22.09.2015. godine i broj: 02/1-05-23468/15 od 20.10.2015. godine), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona,

 

PONIŠTAVA JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije
članova, odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala

 

Objavljen u Dnevnom listu „Dnevni avaz", dana 10.09.2015. godine i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 73/15 od 23.09.2015. godine,

te raspisuje ponovni

 

JAVNI OGLAS
za nominiranje kandidata za upražnjene pozicije članova,
odnosno predsjednika Nadzornog odbora
JP "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala

 

 

a) Opis pozicije:

Član, odnosno predsjednik Nadzornog odbora JP "Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj /u daljem tekstu: Javno preduzeće/, obavljat će poslove propisane Statutom tog Društva, Zakonom o privrednim društvima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10 i 75/13) i Zakonom o javnim preduzećima ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 8/05, 81/08, 22/09 i 109/12).
Konačno imenovane osobe ostvarivat će pravo na naknadu za rad u Nadzornom odboru.
Mandat predsjednika, odnosno članova Nadzornog odbora je četiri godine, s mogućnošću ponovnog imenovanja.

 

b) Kandidat mora ispunjavati slijedeće opće uvjete:

1. da je državljanin Bosne i Hercegovine,
2. da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,
3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova na koje se kandidira,
4. da nije otpušten iz državne službe, kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini, u periodu od tri godine prije dana objavljivanja javnog oglasa,
5. da nije osuđivan za krivično djelo,
6. da nije kažnjavan u oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrane vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
7. da se na njega ne odnosi član IX , stav 1. Ustava BiH,
8. da nije izabrani zvaničnik, nositelj izvršnih funkcija ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", broj: 70/08).

 

c) Pored ispunjavanja općih uvjeta kandidat treba da ispunjava i sljedeće posebne uvjete:

1. da ima završenu višu ili visoku stručnu spremu odgovarajućeg zanimanja, odnosno odgovarajući ekvivalent,
2. da ima najmanje 1 /jednu/ godinu radnog iskustva nakon sticanja više, odnosno visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja, ukoliko posebnim propisom ili općim aktom nije drugačije propisano,
3. da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
4. da nema privatni finansijski interes u Javnom preduzeću i da nema drugih smetnjih za imenovanje, utvrđene posebnim propisima,
5. da nije član upravnog ili nadzornog odbora drugog reguliranog organa, a ukoliko jeste član drugog upravnog, odnosno nadzornog odbora, kandidat će dostaviti ovjerenu izjavu da će po konačnom imenovanju, odstupiti sa pozicije, u roku od sedam /7/ dana od dana imenovanja,
6. da nije dioničar sa 50% i više dionica, direktor ili član uprave bilo kojeg dioničkog društva kao i vlasnik sa 50% i više vlasništva, direktor i član uprave bilo kojeg društva sa ograničenom odgovornošću,
7. da je prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom Vlade Federacije BiH o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno da preuzimaju obavezu da usavršavanje obave u roku utvrđenom Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala.

 

d) Za sve kandidate koji u potpunosti ispunjavaju opće i posebne uvjete ovog javnog oglasa u postupku konačnog izbora uzet će se u obzir i sljedeći kriteriji:

- dužina radnog iskustva na poslovima iz djelatnosti Javnog preduzeća,
- komunikativne i organizatorske sposobnosti,
- veći stepen stručne spreme srodnog zanimanja,
- minimum znanja o organizaciji i djelatnosti Javnog preduzeća,
- sposobnost savjesnog i odgovornog obavljanja upražnjene pozicije,
- sposobnost nepristrasnog donošenja odluka,
- sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima,
- naklonjenost timskom radu,
- rezultati rada tokom karijere.

 

e) Uz prijavu kandidata, koja treba da sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt-telefon, potrebno je priložiti slijedeću dokumentaciju:

1. uvjerenje o državljanstvu ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
2. izvod iz matične knjige rođenih ili ovjerena fotokopija CIPS-ove lične karte,
3. uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti /dostavlja izabrani kandidat/,
4. dokaz o ispunjavanju općeg uslova iz tačke b) alineja 4. javnog oglasa /dostavljaju ga samo kandidati koji su zaposleni ili su bili zaposleni u posljednje tri godine prije objavljivanja javnog oglasa, u državnoj službi, na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini/, a oni kandidati koji ne rade niti su radili u organima državne službe dostavljaju potpisanu i ovjerenu izjavu,
5. ovjerenu izjavu kandidata da nije osuđivan za krivično djelo,
6. ovjerenu izjavu kandidata da nije kažnjavan iz oblasti privrednog prijestupa i da mu nije izrečena zaštitna mjera zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti,
7. ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju općih uslova iz tačke b) alineja 7. i 8. javnog oglasa,
8. ovjerenu fotokopiju diplome,
9. potvrda nadležnog organa o radnom iskustvu iz koje je vidljivo da kandidat ima najmanje jednu (1) godinu radnog iskustva nakon sticanja više, odnosno visoke stručne spreme na poslovima u okviru svog zanimanja,
10. ovjerene izjave kandidata o ispunjavanju posebnih uslova iz tačke c) alineja 3, 4, 5. i 6. javnog oglasa,
11. Certifikat da je kandidat prošao odgovarajuće usavršavanje u skladu sa Zakonom o privrednim društvima i Uredbom o usavršavanju predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava privrednih društava sa učešćem državnog kapitala, odnosno ovjerenu Izjavu da preuzimaju obavezu da usavršavanje obave u roku utvrđenom Uredbom Vlade Federacije.

Kandidat, zaposlen u organima državne službe, koji uđe u uži izbor i bude pozvan na intervju, prilikom obavljanja intervjua, dužan je priložiti Rješenje kojim mu je data saglasnost od strane rukovoditelja organa državne službe za obavljanje dopunske djelatnosti.

f) Dokumenti koji se prilažu uz prijavu na javni oglas moraju biti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
g) Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti razmatrane.
h) Sa kandidatima koji uđu u uži izbor, obavit će se intervju.
i) Prijavu sa traženim dokumentima potrebno je dostaviti u roku od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog oglasa, koji će biti objavljen u dnevnom listu „Oslobođenje" i „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine".

Prijavu sa traženom dokumentacijom dostaviti putem pošte preporučeno ili na pisarnicu Ureda za zajedničke poslove kantonalnih organa Tuzlanskog kantona, na sljedeću adresu:

 

TUZLANSKI KANTON
ulica Rudarska br.57,
TUZLA
za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Tuzlanskog kantona
/sa naznakom: "Za Komisiju za izbor kandidata za upražnjene pozicije članova,
odnosno predsjednika Nadzornog odbora JP „Šume Tuzlanskog kantona" DD Kladanj, ispred državnog kapitala - NE OTVARAJ"/

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna