K O N K U R S za ustupanje na korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone, na području Tuzlanskog kantona

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 64/04), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

 

K O N K U R S
za ustupanje na korištenje ribolovnih područja,
dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone,
na području Tuzlanskog kantona

 

 

Raspisuje se Konkurs za ustupanje na korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovnih zona na području Tuzlanskog kantona, na period od deset (10) godina.

Početna cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovnih zona na području Tuzlanskog kantona, utvrđena je Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-24-5281/16 od 23.02.2016. godine, o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja, odnosno ribolovnih zona, kako slijedi:

 

Ribolovno područje I:

 

- Prvi dio Ribolovnog područja I – Kladanj.............................. . 700,00 KM
- Drugi dio Ribolovnog područja I – Živinice............................1.050,00 KM
- Treći dio Ribolovnog područja I – Kalesija............................... 700,00 KM
- Peti dio Ribolovnog područja I – Tuzla .................................1.050,00 KM
- Ribolovna zona „Modrac" ..................................................... 350,00 KM
- Šesti dio Ribolovnog područja I – Lukavac ............................1.750,00 KM
- Sedmi dio Ribolovnog područja I – Gračanica........................ . 700,00 KM
- Osmi dio Ribolovnog područja I – Doboj Istok......................... 700,00 KM

 

Ribolovno područje II:

 

- Drugi dio Ribolovnog područja II – Srebrenik......................... 700,00 KM
- Treći dio Ribolovnog područja II – Čelić................................ 700,00 KM

 

Pravo podnošenja prijave na Konkurs imaju fizička lica, pravna lica registrirana za djelatnost slatkovodnog ribarstva, kao i udruženja građana sportskih ribolovaca, izuzev fizičkih lica, pravnih lica ili udruženja građana sportskih ribolovaca protiv kojih je, od strane ovog Ministarstva, vođen sudski postupak za naplatu duga po osnovu neplaćenih godišnjih naknada ili se još uvijek vodi takav sudski postupak, osim ukoliko ista, zajedno sa prijavom i traženom dokumentacijom, dostave dokaze o izmirenju duga po osnovu neplaćenih godišnjih naknada.

Uz prijavu na Konkurs, koja obavezno treba da sadrži naziv odnosno ime i prezime podnositelja prijave, sjedište/prebivalište podnositelja prijave, ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis od strane podnositelja zahtjeva, odnosno ovlaštenog lica u pravnom licu, otisak

službenog pečata pravnog lica, naznaku ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju se konkuriše, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

1. Dokaz o registraciji kod nadležnog suda (odnosi se na pravna lica), ili kod organa nadležnog za upis u registar udruženja (odnosi se na udruženja građana sportskih ribolovaca) ili rješenje općinskog organa o obavljanju obrtne djelatnosti iz oblasti ribarstva (odnosi se na fizička lica),
2. Kopija lične karte i obavijest o prebivalištu (odnosi se na fizička lica),
3. Program gospodarenja ribolovnim područjem, dijelom ribolovnog područja ili ribolovnom zonom za koje je podnositelj prijave zainteresiran, koji treba da sadrži:
- procjenjenu količinu ribe i njihova prirasta u ribolovnom području, dijelu ribolovnog područja ili ribolovnoj zoni,
- dozvoljeni godišnji ulov ribe po vrstama i dozvoljeni dnevni ulov ribe,
- plan poribljavanja prema količinama i vrstama ribe, te novčana sredstva za realizaciju plana,
- mjere i način zaštite ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja ili ribolovne zone, organizaciju rada ribočuvarske službe, te plan uređenja okoliša,
- planirane sportsko – ribolovne aktivnosti,
- planirana novčana sredstva i namjena korištenja tih sredstava,
4. Uvjerenje ili ekvivalentni dokument nadležnog suda s ciljem dokazivanja da fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja i privrednog prijestupa,
5. Uvjerenje ili ekvivalentni dokument nadležnog suda s ciljem dokazivanja da se protiv fizičkog lica ili odgovornog lica u pravnom licu ne vodi krivični postupak,
6. Uvjerenje ili ekvivalentni dokument da podnositelj prijave nije pod stečajem ili pred likvidacijom (odnosi se na pravna lica registrirana u sudu),
7. Uvjerenje nadležne porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama (za direktno oporezivanje, a za PDV obveznike i za indirektno oporezivanje),
8. Potvrdu banke da je račun aktivan,
9. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2015. godinu, potpisan i ovjeren pečatom knjigovođe (odnosi se na pravna lica)
10. Ovjerenu Izjavu u ukupnom prometu u 2015. godini navesti sve prihode po kontima i sve rashode po kontima (odnosi se na udruženja građana sportskih ribolovaca),
11. Broj zaposlenika u 2015. godini (odnosi se na pravna lica), odnosno broj članova u 2015. godini (odnosi se na udruženja građana sportskih ribolovaca),
12. Izvještaj o dosadašnjem radu koji obuhvata podatke o dosadašnjem organiziranju, sudjelovanju i postignutim rezultatima na sportsko-ribolovnim takmičenjima, promocijama, popularizacijama i edukacijama sportskog i rekreacionog ribolova, o uloženim sredstvima i poduzetim mjerama na poribljavanju, čuvanju i zaštiti ribljeg fonda u periodu od dvije godine prije objave ovog Konkursa, do danas,
13. Ponuda visine naknade za korištenje ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja i ribolovne zone, koja ne može biti manja o početne cijene naknade za ribolovno područje, dio ribolovnog podrčja i ribolovne zone za koje se konkuriše, utvrđene naprijed navedenom Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Komisija provođenje konkursa za ustupanje na korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja, odnosno ribolovnih zona, koju formira Ministar, izvršit će otvaranje prijava na konkurs, te o ishodu prijave obavjestiti podnositelje prijava na ovaj Konkurs.

Prilikom vrijednovanja prijava podnositelja koji prilože valjanu traženu dokumentaciju, Komisija će koristiti i sljedeće kriterije:

1.Ranije korištenje traženog ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja ili ribolovne
zone od strane podnosioca ponude - maksimalno 40 bodova;
2.Visina ponuđene godišnje naknade za ustupljeno ribolovno područje, dio ribolovnog
područja ili ribolovnu zonu - maksimalno 10 bodova;
3.Dostavljeni program gospodarenja ribolovnim područjem, dijelom ribolovnog područja
ili ribolovnom zonom, sa potkriterijima:
a)visina sredstava za realizaciju plana poribljavanja ribolovnog područja, dijela
ribolovnog područja ili ribolovne zone - maksimalno 10 bodova;
b)mjere i način zaštite ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja ili
ribolovne zone i plan rada na uređenju okoliša - maksimalno 10 bodova;
c)uspostavljanje i organizacija rada ribočuvarske službe - maksimalno 10
bodova;
d)planirane sportsko ribolovne aktivnosti – maksimalno 10 bodova;
4. Referense o dosadašnjem radu u oblasti slatkovodnog ribarstva – maksimalno 10
bodova."

 

Prednost, pod jednakim uvjetima, ima dosadašnji korisnik, koji je već upravljao,
održavao ili brinuo o ribljem fondu određenog ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja ili ribolovne zone, te ukoliko je isti uredno izmirivao svoje obaveze nastale tokom upravljanja.

 

Kontakt osoba je državni službenik Ćehić medžid, tel. 035/369-422.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, u vidu originala ili ovjerene fotokopije, u zatvorenoj koverti, slati na adresu:

 

„VLADA TUZLANSKOG KANTONA
Ured za zajedničke poslove
Rudarska br. 65, 75000 Tuzla

 

(Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona
sa naznakom: «Konkurs za ustupanje ribolovnih područja,
dijelova ribolovnih područja, odnosno ribolovne zone
- NE OTVARAJ! - Otvara Komisija)"

 

 

Na osnovu člana 5. i 6. Zakona o slatkovodnom ribarstvu («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj: 64/04), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, r a s p i s u j e

 

K O N K U R S
za ustupanje na korištenje ribolovnih područja,
dijelova ribolovnih područja i ribolovne zone,
na području Tuzlanskog kantona

 

 

Raspisuje se Konkurs za ustupanje na korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovnih zona na području Tuzlanskog kantona, na period od deset (10) godina.

Početna cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja i ribolovnih zona na području Tuzlanskog kantona, utvrđena je Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona, broj: 02/1-24-5281/16 od 23.02.2016. godine, o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja, odnosno ribolovnih zona, kako slijedi:

 

Ribolovno područje I:

 

- Prvi dio Ribolovnog područja I – Kladanj.............................. . 700,00 KM
- Drugi dio Ribolovnog područja I – Živinice............................1.050,00 KM
- Treći dio Ribolovnog područja I – Kalesija............................... 700,00 KM
- Peti dio Ribolovnog područja I – Tuzla .................................1.050,00 KM
- Ribolovna zona „Modrac" ..................................................... 350,00 KM
- Šesti dio Ribolovnog područja I – Lukavac ............................1.750,00 KM
- Sedmi dio Ribolovnog područja I – Gračanica........................ . 700,00 KM
- Osmi dio Ribolovnog područja I – Doboj Istok......................... 700,00 KM

 

Ribolovno područje II:

 

- Drugi dio Ribolovnog područja II – Srebrenik......................... 700,00 KM
- Treći dio Ribolovnog područja II – Čelić................................ 700,00 KM

 

Pravo podnošenja prijave na Konkurs imaju fizička lica, pravna lica registrirana za djelatnost slatkovodnog ribarstva, kao i udruženja građana sportskih ribolovaca, izuzev fizičkih lica, pravnih lica ili udruženja građana sportskih ribolovaca protiv kojih je, od strane ovog Ministarstva, vođen sudski postupak za naplatu duga po osnovu neplaćenih godišnjih naknada ili se još uvijek vodi takav sudski postupak, osim ukoliko ista, zajedno sa prijavom i traženom dokumentacijom, dostave dokaze o izmirenju duga po osnovu neplaćenih godišnjih naknada.

Uz prijavu na Konkurs, koja obavezno treba da sadrži naziv odnosno ime i prezime podnositelja prijave, sjedište/prebivalište podnositelja prijave, ime i prezime kontakt osobe, broj telefona, ime i prezime odgovornog lica u pravnom licu, svojeručni potpis od strane podnositelja zahtjeva, odnosno ovlaštenog lica u pravnom licu, otisak

službenog pečata pravnog lica, naznaku ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja ili ribolovne zone za koju se konkuriše, potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

 

1. Dokaz o registraciji kod nadležnog suda (odnosi se na pravna lica), ili kod organa nadležnog za upis u registar udruženja (odnosi se na udruženja građana sportskih ribolovaca) ili rješenje općinskog organa o obavljanju obrtne djelatnosti iz oblasti ribarstva (odnosi se na fizička lica),
2. Kopija lične karte i obavijest o prebivalištu (odnosi se na fizička lica),
3. Program gospodarenja ribolovnim područjem, dijelom ribolovnog područja ili ribolovnom zonom za koje je podnositelj prijave zainteresiran, koji treba da sadrži:
- procjenjenu količinu ribe i njihova prirasta u ribolovnom području, dijelu ribolovnog područja ili ribolovnoj zoni,
- dozvoljeni godišnji ulov ribe po vrstama i dozvoljeni dnevni ulov ribe,
- plan poribljavanja prema količinama i vrstama ribe, te novčana sredstva za realizaciju plana,
- mjere i način zaštite ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja ili ribolovne zone, organizaciju rada ribočuvarske službe, te plan uređenja okoliša,
- planirane sportsko – ribolovne aktivnosti,
- planirana novčana sredstva i namjena korištenja tih sredstava,
4. Uvjerenje ili ekvivalentni dokument nadležnog suda s ciljem dokazivanja da fizičko lice ili odgovorno lice u pravnom licu nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovog poslovnog ponašanja i privrednog prijestupa,
5. Uvjerenje ili ekvivalentni dokument nadležnog suda s ciljem dokazivanja da se protiv fizičkog lica ili odgovornog lica u pravnom licu ne vodi krivični postupak,
6. Uvjerenje ili ekvivalentni dokument da podnositelj prijave nije pod stečajem ili pred likvidacijom (odnosi se na pravna lica registrirana u sudu),
7. Uvjerenje nadležne porezne uprave o izmirenim poreznim obvezama (za direktno oporezivanje, a za PDV obveznike i za indirektno oporezivanje),
8. Potvrdu banke da je račun aktivan,
9. Bilans stanja i bilans uspjeha za 2015. godinu, potpisan i ovjeren pečatom knjigovođe (odnosi se na pravna lica)
10. Ovjerenu Izjavu u ukupnom prometu u 2015. godini navesti sve prihode po kontima i sve rashode po kontima (odnosi se na udruženja građana sportskih ribolovaca),
11. Broj zaposlenika u 2015. godini (odnosi se na pravna lica), odnosno broj članova u 2015. godini (odnosi se na udruženja građana sportskih ribolovaca),
12. Izvještaj o dosadašnjem radu koji obuhvata podatke o dosadašnjem organiziranju, sudjelovanju i postignutim rezultatima na sportsko-ribolovnim takmičenjima, promocijama, popularizacijama i edukacijama sportskog i rekreacionog ribolova, o uloženim sredstvima i poduzetim mjerama na poribljavanju, čuvanju i zaštiti ribljeg fonda u periodu od dvije godine prije objave ovog Konkursa, do danas,
13. Ponuda visine naknade za korištenje ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja i ribolovne zone, koja ne može biti manja o početne cijene naknade za ribolovno područje, dio ribolovnog podrčja i ribolovne zone za koje se konkuriše, utvrđene naprijed navedenom Odlukom Vlade Tuzlanskog kantona.

 

Konkurs ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama „Oslobođenje".

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

 

Komisija provođenje konkursa za ustupanje na korištenje ribolovnih područja, dijelova ribolovnih područja, odnosno ribolovnih zona, koju formira Ministar, izvršit će otvaranje prijava na konkurs, te o ishodu prijave obavjestiti podnositelje prijava na ovaj Konkurs.

Prilikom vrijednovanja prijava podnositelja koji prilože valjanu traženu dokumentaciju, Komisija će koristiti i sljedeće kriterije:

1.Ranije korištenje traženog ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja ili ribolovne
zone od strane podnosioca ponude - maksimalno 40 bodova;
2.Visina ponuđene godišnje naknade za ustupljeno ribolovno područje, dio ribolovnog
područja ili ribolovnu zonu - maksimalno 10 bodova;
3.Dostavljeni program gospodarenja ribolovnim područjem, dijelom ribolovnog područja
ili ribolovnom zonom, sa potkriterijima:
a)visina sredstava za realizaciju plana poribljavanja ribolovnog područja, dijela
ribolovnog područja ili ribolovne zone - maksimalno 10 bodova;
b)mjere i način zaštite ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja ili
ribolovne zone i plan rada na uređenju okoliša - maksimalno 10 bodova;
c)uspostavljanje i organizacija rada ribočuvarske službe - maksimalno 10
bodova;
d)planirane sportsko ribolovne aktivnosti – maksimalno 10 bodova;
4. Referense o dosadašnjem radu u oblasti slatkovodnog ribarstva – maksimalno 10
bodova."

 

Prednost, pod jednakim uvjetima, ima dosadašnji korisnik, koji je već upravljao,
održavao ili brinuo o ribljem fondu određenog ribolovnog područja, dijela ribolovnog područja ili ribolovne zone, te ukoliko je isti uredno izmirivao svoje obaveze nastale tokom upravljanja.

 

Kontakt osoba je državni službenik Ćehić medžid, tel. 035/369-422.

Prijave, sa potrebnom dokumentacijom, u vidu originala ili ovjerene fotokopije, u zatvorenoj koverti, slati na adresu:

 

„VLADA TUZLANSKOG KANTONA
Ured za zajedničke poslove
Rudarska br. 65, 75000 Tuzla

 

(Za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona
sa naznakom: «Konkurs za ustupanje ribolovnih područja,
dijelova ribolovnih područja, odnosno ribolovne zone
- NE OTVARAJ! - Otvara Komisija)"

 

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna