OBAVJEŠTENJE O POKRETANJU POSTUPKA DODJELE PODRUČJA DJELOVANJA VETERINARSKIM STANICAMA NA PODRUČJU TUZLANSKOG KANTONA

Članom 18. stav 2. Pravilnika o uslovima za osnivanje i obavljanje veterinarske djelatnosti i načinu dodjele područja djelovanja („Službene novine FBiH", 5/16, u daljem tekstu: Pravilnik), propisano je da „kantonalno ministarstvo na osnovu utvrđene kategorizacije izrađuje grafički prikaz granica područja djelovanja te obavještava veterinarske stanice sa svog epizootiološkog područja o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja".


Shodno gore navedenom pozivamo Veterinarske stanice na području Tuzlanskog kantona da u skladu sa članom 19. Pravilnika, na Obrascu broj: 2 (prilog), podnesu zahtjev za dodjelu područja djelovanja te priložite traženu dokumentaciju. Prilog ove obavijesti je i Spisak područja djelovanja po općinama.


Zahtjev za dodjelu područja djelovanja, u skladu sa članom 16. stav (5) i (6) može podnijeti registrovana veterinarska stanica na epizootiološkoj jedinici koja posjeduje rješenje o obavljanju veterinarske djelatnosti.


Jedna veterinarska stanica može podnijeti zahtjev za jedno ili više područja djelovanja unutar jedne epizootiološke jedinice na kojoj ima registrovanu djelatnost.


Ako na epizootiološkoj jedinici ne postoji registrovana veterinarska stanica koja ispunjava uslove propisane Pravilnikom ili u slučaju da je postojećoj veterinarskoj stanici oduzeto područje djelovanja zbog uočenih nepravilnosti u radu, područje djelovanja dodijeliće se zainteresovanim veterinarskim stanicama iz susjedne ili druge općine, odnosno grada u skladu sa odredbama Pravilnika.


Rješenje o dodjeli područja djelovanja veterinarskoj stanici Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona dodjeljuje na period od pet godina.


Zahtjev za dodjelu područja (Obrazac broj 2) sa traženom dokumentacijom može se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja Odluke o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja u dnevnom listu „Oslobođenje".


Obavijest o pokretanju postupka i Obrazac broj 2. sa spiskom područja djelovanja i potrebnom dokumentacijom bit će objavljeni na web stranici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona, te dostavljeni svim veterinarskim stanicama registriranim na području Tuzlanskog kantona.


Nakon objavljivanja Odluke o pokretanju postupka dodjele područja djelovanja ovlašteni predstavnici veterinarskih stanica mogu izvršiti uvid u grafički prikaz granica područja djelovanja, u prostorijama Ministarstva, uz prethodno utvrđeni termin.


Zahtjevi se dostavljaju u Centralnu pisarnicu - Ured za zajedničke službe kantonalnih organa, lično ili preporučeno poštom, u zatvorenoj koverti na adresu: Rudarska 57, 75000 Tuzla. Na koverti napisati Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Tuzlanskog kantona – Zahtjev za dodjelu područja djelovanja za veterinarske stanice – NE OTVARATI.


Na koverti obavezno navesti i podatke o podnosiocu zahtjeva (naziv pravnog lica, adresa sjedišta, broj telefona).

Neblagovremeni zahtjevi se neće uzeti u razmatranje.

 

M I N I S T A R
Mufid Klinčević, dipl.ing.agr.

PRILOZI:

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna