JAVNI POZIV za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2019. godini

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: 02/1-14-14322-1/19 od 20.08.2019. godine i broj: 02/1-14-14322-2/19 od 10.09.2019. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2019. godini

 

 

I
PREDMET JAVNOG POZIVA


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, u iznosu od 115.000,00 KM (slovima: jednasotinapetnaesthiljada i 00/100 KM), koji se odnosi na sufinansiranje programa:

 

1. subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih do 100.000,00 KM
2. finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja do 15.000,00 KM

 

Na osnovu člana 23. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave Tuzlanskog kantona-prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlasnkog kantona", broj: 10/18) i člana 9. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, broj: 02/1-14-14322-1/19 od 20.08.2019. godine i broj: 02/1-14-14322-2/19 od 10.09.2019. godine Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona, raspisuje

 

JAVNI POZIV
za odabir korisnika sredstava sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima u 2019. godini

 

 

I
PREDMET JAVNOG POZIVA


Predmet Javnog poziva je prikupljanje prijava za odabir korisnika sredstava utvrđenih u Budžetu Tuzlanskog kantona za 2019. godinu, sa potrošačke jedinice 32010004 – Podrška mladima, u iznosu od 115.000,00 KM (slovima: jednasotinapetnaesthiljada i 00/100 KM), koji se odnosi na sufinansiranje programa:

 

1. subvencioniranje kamata na kredite za stambeno zbrinjavanje mladih do 100.000,00 KM
2. finansiranje i sufinansiranje projekata omladinskih udruženja do 15.000,00 KM

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna