Poštovani, da li postoji određeni rok do kojeg poslodavc treba predati zahtjev za refundaciju/ povrat isplaćene naknade umjesto plaće za porodiljsko odsustvo Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK nakon isplate iste zaposlenici porodilji?

Vaše ime i prezime: Emina
Pitanje: Poštovani, da li postoji određeni rok do kojeg poslodavc treba predati zahtjev za refundaciju/ povrat isplaćene naknade umjesto plaće za porodiljsko odsustvo Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i povratak TK nakon isplate iste zaposlenici porodilji?

 

Odgovor:

Poštovana,

Odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – prečišćeni tekst („Sl.novine TK-a“ broj: 5/12 i 7/14)i Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta („Sl.novine TK“ br. 13/11, 14/12 i 8/14) nije propisan rok za podnošenje zahtjeva za povrat isplaćene naknade umjesto plaće, budući da su rokovi za novčana potraživanja, propisani Zakonom o obligacionim odnosima.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna