POSTOVANI, RADIM U ZENICKO DOBOJSKOM KANTONU, TACNIJE OPSTINI TESANJ. PREBIVALISTE MI JE OPSTINA GRACANICA TUZLANSKI KANTON. TREUNTNO SAM NA PORODILJSKOM BOLOVANJU. PRIKUPLJAM DOKUMENTACIJU DA PODNESEM ZAHTJEV ZA PORODILJSKU NAKNADU. ZANIMA ME KO U MOM SL

Vaše ime i prezime: Fera Dela
Vaše pitanje: POSTOVANI, RADIM U ZENICKO DOBOJSKOM KANTONU, TACNIJE OPSTINI TESANJ. PREBIVALISTE MI JE OPSTINA GRACANICA TUZLANSKI KANTON. TREUNTNO SAM NA PORODILJSKOM BOLOVANJU. PRIKUPLJAM DOKUMENTACIJU DA PODNESEM ZAHTJEV ZA PORODILJSKU NAKNADU. ZANIMA ME KO U MOM SLUČAJU ISPLACUJE NAKNADE . U SLUČAJU DA ISPLACUJE TUZLANSKI KANTON DA LI SAM DUŽNA DOSTAVITI BROJ ZIRO RACUNA JER U POTREBNOJ DOKUMENTACIJI NIJE NAVEDEN. UNAPRIJED ZAHVALJUJEM.

 

Odgovor:

Poštovana,

Odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom – prečišćeni tekst („Sl.novine TK-a" broj: 5/12 i 7/14) propisano je da se pravo na pomoć ostvaruje se kod nadležnog organa općine na čijem području lice i porodica imaju prebivalište odnosno boravište u poslednjih šest mjeseci, shodno ovom zakonu.
Budući da u svom upitu navodite da je Vaše prebivalište u općini Gračanica, time je nadležni organ kojem podnosite zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu umjesto plaće JU Centar za socijalni rad Gračanica.
Odredbama citiranog Zakona i Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto plaće ženi-majci, odnosno drugom licu u radnom odnosu za vrijeme odsustvovanja sa posla radi trudnoće, porođaja, odnosno njege djeteta („Sl.novine TK" br. 13/11, 14/12 i 8/14) propisano je da se naknada plaće utvrđuje u iznosu od 90% ostvarene prosječne plaće korisnika u periodu od šest mjeseci prije porođaja, ili u iznosu od 55% prosječne plaće (TK iz prethodne godine) ostvarene u istom periodu ako je to za korisnika povoljnije, s tim što naknada plaće ne može biti veća od prosječne plaće (TK iz prethodne godine). Naknadu plaće obračunava i isplaćuje korisniku iz svojih sredstava poslodavac kod kojeg je korisnik naknade u radnom odnosu u skladu sa rješenjem centra za socijalni rad u sklopu redovnih isplata plaća. Na iznos naknade plaće uplaćuju se i propisani doprinosi i porezi u skladu sa zakonom. Povrat isplaćenih sredstava naknade umjesto plaće, uključujući i propisane doprinose, izuzev doprinosa na plaću na teret poslodavca, vrši Ministarstvo u skladu sa rješenjem o priznavanju prava nadležnog centra za socijalni rad i zahtjevu poslodavca za povrat uz potrebnu finansijsku dokumentaciju.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna