KANTONALANA UPRAVA ZA ŠUMARSTVO

 
Adrea: 2. oktobra br. 6, Tuzla
Tel.: ++387 (0) 35 318 490
Fax: ++387 (0) 35 318 490

 

Rukovodeći državni službenici:

 

- DIREKTOR UPRAVE: Omazić Kadrija 


Kantonalna uprava za šumarstvo vrši stručne i druge poslove koji se odnose na: