SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Inspekcijski nadzor zdravstvenih ustanova - apoteka

U  skladu  sa  programom  rada   Vlade  Tuzlanskog  kantona,  odnosno  programom  rada  Kantonalne  uprave  za  inspekcijske  poslove  Tuzlanskog  kantona,  integrirani timovi kantonalnih inspektora strukturirani od sanitarno-zdravstveno-farmaceutskog inspektora, inspektora rada,  inspektora  zaštite  na  radu i tržišno- turističkog  inspektora, tokom mjeseca aprila 2013. godine će pojačati kontinuirane aktivnosti inspekcijskog nadzora u  javnim  i  privatnim  zdravstvenim  ustanovama - apotekama  na  području  Tuzlanskog  kantona.  

 

Tokom inspekcijskog nadzora, posebna pažnja će biti posvećena:

Prilikom navedenih kontrola, dodatna pozornost će biti posvećena kontroli:

Obzirom  da  će  kontrola  biti  vršena  u  mješovitim  timovima,  sugerišemo  svim  subjektima  nadzora  da  pripreme  svu  dokumentaciju  vezanu  za  gore  pomenute  predmete  nadzora,  kako  bi  inspektori  u  što  kraćem  roku  izvršili  kontrolu  i  na  taj  način  maksimalno smanjili ometanje radnog procesa subjekta kontrole.
Svi  subjekti  nadzora  koji  ne  otklone  bilo  koji  nedostatak  u  svom  poslovanju  bit  će  sankcionisani  u  skladu  sa  Zakonom, a pojačani  inspekcijski nadzor  će se obavljati u  kontinuitetu,  do  uređenja  ove  oblasti.

Osim edukativne i preventivne namjene, ovo saopštenje je istovremeno upozorenje, da Kantonalna uprava za inspekcijske poslove neće  tolerisati  niti  jedan  prekršaj  vezan za navedenih 19 tačaka  predmeta  nadzora.

Nakon  ovog  saopštenja  za  javnost,  inspektori  Kantonalne  uprave  za  inspekcijske  poslove  će  djelovati  isključivo  represivno  i  izricati  će  najstrože  Zakonom  predviđene  mjere.


Odjeljenje za informisanje