Saziv 49. redovne sjednice Vlade TK

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08 i 16/13), premijer Kantona

 

S A Z I V A
49. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 05.03.2019. godine sa početkom u 09,00 sati u sali za sjednice

 

Za sjednicu predlaže sljedeći:


D N E V N I R E D

 

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 48. redovne i 26. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje Izvještaja o radu Kantonalnog zavoda za pružanje pravne pomoći za period od 01.01.do 31.12.2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo pravosuđa i uprave i Kantonalni zavod za pružanje pravne pomoći

 

3. Razmatranje Izvještaja o radu Vlade Tuzlanskog kantona za 2018. godinu;
Obrađivač: Ured Vlade

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa pozicije "Tekuća rezerva" Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa;
Obrađivač: Ministarstvo finansija

 

5. Razmatranje Informacije o polaganju vozačkih ispita, instruktorskih ispita i licenciranju predavača i ispitivača za period januar - decembar 2018. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usmjeravanju dijela transfera za posebne namjene u Odluku o privremenom finansiranju Tuzlanskog kantona za period od 01.01.2019. do 31.03.2019. godine;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o imenovanju energijskog menadžera koordinatora u skladu sa Pravilnikom o informacionom sistemu energijske efikasnosti FBiH;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

8. Razmatranje Informacije o utrošku sredstava sa budžetske pozicije "Intervencije javnim preduzećima i privrednim društvima" sa postignutim efektima za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo privrede

 

9. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u 2018. godini;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

10. Razmatranje Izvještaja o realizaciji Programa korištenja sredstava prikupljenih od naknade za zakup sportsko - privrednih lovišta za 2018. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o privremenom imenovanju Upravnog odbora JU Arhiv TK;
b) Razmatranje prijedloga i donošenje Rješenja o privremenom imenovanju člana Upravnog odbora Javne ustanove Specijalna biblioteka "Behram-beg" u Tuzli.
Obrađivač: Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna