Saziv 37. redovne sjednice Vlade Tuzlankog kantona

Na osnovu člana 6. Poslovnika o radu Vlade Tuzlanskog kantona ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 7/05, 7/07, 11/08, 16/13 i 21/21), premijer Kantona

S A Z I V A
37. redovnu sjednicu Vlade Tuzlanskog kantona koja će se održati
u utorak 22.11.2022. godine sa početkom u 09.00 sati u sali za sjednice

Za sjednicu predlaže sljedeći:

D N E V N I  R E D

1. Usvajanje Izvoda iz zapisnika sa 36. redovne i 27. vanredne sjednice Vlade Tuzlanskog kantona;

 

2. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o kupovini robe za robne rezerve;
Obrađivač: Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja i KDRR

 

3. Razmatranje Obračuna sredstava u zdravstvu na području Tuzlanskog kantona za 2021. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo zdravstva i Zavod zdravstvenog osiguranja TK

 

4. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o utvrđivanju koeficijenta za obračun novčane egzistencijalne naknade za mjesec novembar 2022. godine;
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju sredstava sa potrošačke jedinice "Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava";
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja

 

6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o sufinansiranju izmirenja obaveza i nabavke laboratorijskog potrošnog materijala i reagenasa Javnoj ustanovi „Veterinarski zavod Tuzlanskog kantona" Tuzla;
Obrađivač: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

 

7. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o korištenju vlastitih prihoda JU Univerzitet u Tuzli;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

8. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti Školskom odboru JU OŠ "Hasan Kikić" Gračanica za davanje prostorija škole na korištenje bez naknade;
Obrađivač: Ministarstvo obrazovanja i nauke

 

9. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških nakanda Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice za 2022. godinu;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

10. Razmatranje teksta Mandatnog pisma Evropske banke za obnovu i razvoj;
Obrađivač: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice

 

11. a) Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2022. godinu;

b) Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o odobravanju sredstava sa budžetske pozicije "Troškovi manifestacija" (2 odluke);
Obrađivač: Ured premijera i Ministarstvo za kulturu, sport i mlade

 

12. Razmatranje prijedloga i donošenje odluka o davanju saglasnosti za prijem državnih službenika u radni odnos na neodređeno vrijeme (3 odluke).
Obrađivač: Ministarstvo za boračka pitanja i Ured za zajedničke poslove kantonalnih organa

 

PREMIJER KANTONA

Irfan Halilagić

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic za investitore.jpg-15