Održana 9. redovna sjednica Vlade TK

Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola


Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Izvještaj o upisu učenika u prvi razred osnovnih i srednjih škola za školsku 2019/2020. godinu. U odnosu na prošlogodišnji upis učenika u prve razrede osnovnih škola, ove godine u osnovne škole na području Tuzlanskog kantona upisano je 213 učenika manje.

Vlada 01 10 2019Porast upisanih učenika u prvi razred u odnosu na prošlogodišnji upis zabilježen je u Lukavcu (11 učenika), dok je u drugim gradovima i općinama zabilježen pad broja upisanih učenika. Osim upisa učenika u redovne i specijalne osnovne škole, izvršen je i upis učenika u prve razrede paralelnih osnovnih muzičkih škola. U školskoj 2019/2020.godini, a na osnovu plana upisa, ukupno je upisano 199 učenika u prvi razred osnovnih muzičkih škola i baletske škole. Najveći obuhvat upisanih učenika u prve razrede osnovnih škola u školskoj 2019/2020. godini zabilježen je u Tuzli (981 učenik), a zatim slijede: Živinice (598 učenika), Gračanica (490 učenika), Srebrenik (405 učenika), Lukavac (364 učenika), Gradačac (334 učenika), Kalesija (283 učenika), Banovići (202 učenika), Doboj Istok (100 učenika), Čelić (79 učenika), Kladanj (62 učenika), Sapna (72 učenika) i Teočak (36 učenika).
Ove školske godine deveti razred osnovne škole završilo 4.141 učenik ili 98 učenika manje nego prethodne školske 2017/2018. godine.
Kada je u pitanju upisu u srednje škole, Planom upisa učenika u srednje škole, bilo je predviđeno 1.900 mjesta više u srednjim školama u odnosu na broj učenika koji završavaju osnovne škole, čime je omogućeno svim učenicima koji su završavali osnovno obrazovanje, da nastave obrazovanje u nekoj od srednjih škola Tuzlanskog kantona, u skladu sa postignutim uspjehom u osnovnoj školi, ličnim interesima i sposobnostima, kao i mogućnostima škola.
Kada je u pitanju ostvareni upis, prvi razred srednje škole na području našeg kantona upisalo je 4.153 učenika, na osnovu čega se može zaključiti da je upisano 12 učenika više, a to je rezultat upis učenika sa drugih područja sa kojima graniči Tuzlanski kanton. Gimnazije na području našeg kantona upisao je 521 učenik, tehničke škole 1998, stručne škole 1444, umjetničke 51, vjerske 124, a specijalnu školu 15 učenika.

 

Plan jesenje sjetve


Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Plan jesenje sjetve za 2019. godinu za područje Tuzlanskog kantona. Plan jesenje sjetve za područje Tuzlanskog kantona sačinjen je na osnovu općinskih/gradskih planova za jesenju sjetvu, i njim je predviđeno predviđeno da se žitaricama, povrtnim, industrijskim i krmnim biljem zasije 7.627 ha površine. Žitaricama je planirano da se zasije 5.317 ha što iznosi 69,71% ukupnog plana sjetve, a manje je za 138 ha odnosno za 2,53 % u odnosu na plan 2018. godine. Sjetvom pšenice kao najznačajnije kulture za ishranu stanovništva planira se zasijati 3.508 ha sto je 45,99% od ukupnog plana, a manje je u odnosu na prošlu godinu za 149 ha odnosno za 4,07 %. Plan sjetve povrća je 608 ha što je za 18 ha vise u odnosu na prošlu godinu. Krmnim biljem planirano je zasijati 1.694 ha sto je za 56 ha odnosno 3,2%, manje u odnosu na prošlogodišnji plan. U Gradačcu, Lukavcu i Tuzli je, u odnosu na prošlu godinu, planirana jesenja sjetva na nešto većim sjetvenim površinama. U Gračanici je planirana na nivou prošlogodišnje dok je u ostalim općinama/gradovima nešto manja u odnosu na prošlu godinu. Kao i prethodne godine u ovoj sjetvenoj sezoni najveće površine se planiraju zasijati u Lukavcu, Gradačcu, Kalesiji, Čeliću, Gračanici i Živinicama.

 

Proširena lista ortopedskih pomagala


Vlada je danas donijela Odluku o jedinstvenoj listi ortopedskih i drugih pomagala. Ovom Odlukom utvrđena je lista ortopedskih i drugih pomagala, indikacije za stjecanje prava na pomagala, rokovi korištenja i visina učešća Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona u ostvarivanju prava osiguranih lica na pomagala. Od najznačajnijih stvari ističemo da su ovom listom, uvažavajući potrebe osiguranih lica uvedena nova pomagala i to: silikonske cjevčice za suzne kanale, aparat za mjerenje krvnog pritiska za slijepa lica, stapes, ventilacione tube (cjevčice) za ugradnju u bubnjiće, trakice za zvučni glukometar, za slijepa lica oboljela od šećerne bolesti, trakice za kontrolu šećera u krvi za lica oboljela od šećerne bolesti TIP 1 i port kateter. Sa Liste pomagala izbačene su, uz saglasnost Udruženja za slijepa lica TK, naočale sa tamnim staklima za slijepa lica kao i invalidska kolica na mehanički pogon 3, umjesto kojih su uvedena laka kolica na mehanički pogon 3, koja se obezbjeđuju osiguranim licima starosti od 15-65 godina i to djeci na redovnom školovanju i radno aktivnim osiguranim licima. Kod određenih pomagala sa Liste pomagala dodate/dopunjene/izbačene su indikacije, odnosno dopunjena je potrebna dokumentacija, a kod određenih pomagala sa Liste pomagala povećano je učešće Zavoda u nabavci. Kako bi finansirali ove izmjene Zavod će izdvojiti dodatnih pola miliona KM.

 

Privredni pokazatelji u Tuzlanskom kantonu u blagom porastu


Na danas održanoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o stanju privrede na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. U okviru privrednih kretanja za 2018.godinu treba istaći da Tuzlanski kanton zauzima šesto mjesto po nivou razvijenosti kantona u Federaciji BiH. Broj zaposlenih u TK iznosi 96.461 što je u odnosu na 2017. godinu više za 3.016 ili 3,2%, dok broj lica koja traže zaposlenje je za 6.114 lica manje ili 7,0% u odnosu na prethodnu godinu. Ukupan broj poslovnih subjekata u FBiH na dan 31. decembra 2018. godine iznosio je 110.536 dok od tog broja njih 21.045 djeluje u Tuzlanskom kantonu. Ovaj broj predstavlja povećanje za 503 u odnosu na prethodnu godinu. Fizički obim industrijske proizvodnje u Tuzlanskom kantonu je na istom nivou kao i prethodne godine, a rast je zabilježen samo u oblasti prerađivačke industrije za 3,6%. U 2018. godini u Tuzlanskom kantonu došlo je do povećanja izvoza, ali i uvoza. Najveće učešće u izvozu Federacije BiH ima Tuzlanski kanton sa 21,9%, a povećanje izvoza zabilježeno je u skoro svim općinama Tuzlanskog kantona. Procenat pokrivenosti uvoza izvozom u TK iznosi 89,0%, a u FBiH 59,6%. Broj malih i srednjih preduzeća (MSP) na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini iznosi 3.805, dok u Federaciji BiH broj MSP iznosi 22.843, što znači da, od ukupnog broja MSP-a u FBiH, njih 17% posluje na području Tuzlanskog kantona. O doprinosu zaposlenosti na području Tuzlanskog kantona od strane MSP, govori i činjenica da je u 3.805 MSP na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini bilo 39.648 zaposlenih. Najveći broj malih i srednjih preduzeća na području TK-a je zastupljen u trgovinskoj djelatnosti, dok preko 50% zaposlenih radi u proizvodnim preduzećima. Kada posmatramo ukupan broj MSP na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini, najveći broj njih je sa područja gradova Tuzla, a zatim slijedi Gračanica, Gradačac, Živinice te Srebrenik.
U 2018. godini programima finansijske podrške dodjeljena su nepovratna finansijska sredstva subjektima male privrede sa različitih nivoa vlasti. Za 32 korisnika sa područja Tuzlanskog kantona Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta je u okviru navedenog Javnog konkursa odobrilo ukupno 1.091.911,58 KM. Broj korisnika za Tuzlanski kanton je manji za 22 korisnika u odnosu na predhodnu 2017. godinu, ali je iznos sredstava povećan za 374.595,71 KM. Tokom 2018.godine zabilježen je blagi porast izdvojenih sredstava iz budžeta lokalnih zajednica Tuzlanskog kantona za projekte usmjerene na razvoj poduzetništva, a izdvojeno je 1.489.259,05 KM, dok je u 2017. godini taj iznos 1.457.279,07 KM. Najviši iznos sredstava izdvojen je od strane Grada Tuzla (67 % od ukupnog iznosa izdvojenih sredstava).
Ključne preporuke za provođenje daljih aktivnosti čija implementacija bi doprinijela boljem položaju preduzeća na području Tuzlanskog kantona se mogu grupisati u one koja se odnose na: stvaranje boljeg poslovnog ambijenta kroz kreiranje inicijativa za poboljšanje zakonskih propisa koji regulišu rad MSP-a i obrta, prvenstveno propisa na kantonalnom nivou ali i upućivanje inicijativa ka višim nivoima vlasti; implementaciju Zakona o javno-privatnom partnerstvu na području Tuzlanskog kantona, i definisanje programa poticaja za MSP i obrte čijom će realizacijom biti ostvaren doprinos očuvanju postojećih i stvaranju novih radnih mjesta, uključujući i obezbjeđenje sredstava za subvenciju kamata za rast i razvoj poslovanja preduzeća.

 

Ostale odluke


Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Informaciju o stanju robnih rezervi i prijedlog mjera i aktivnosti na poboljšanju stanja u ovoj oblasti.
Vlada je danas prihvatila tekst Aneksa Sporazuma o utvrđivanju platnih razreda i koeficijenata za obračun plaća radnika u srednjoj školi između Vlade Tuzlanskog kantona i Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja, odgoja, nauke i kulture BiH. Radi se o dopuni dodavanju nove kategorije zaposlenika (nastavnici praktične nastave sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u trogodišnjem trajanju koji se boduje sa 180 ECTS bodova), koji u skladu sa važećim pravnim sistemom mogu realizovati programske sadržaje praktične nastave u srednjim školama, ali ta kategorija nije predviđena kao kategorija u okviru platnih razreda i koeficijenata za obračun plaće koji se na području Tuzlanskog kantona primjenjuju na zaposlenike srednjih škola. Odredbe ovog aneksa primjenjivat će se i na zaposlenike srednje škole sa završenim prvim ciklusom visokog obrazovanja u trogodišnjem trajanju koji se boduje sa 180 ECTS bodova zatečene u radnom odnosu na poslovima nastavnika praktične nastave u srednjoj školi u momentu stupanja na snagu ovog aneksa, koji su ugovor o radu zaključili sa tom stručnom spremom. Direktori srednjih škola donijet će posebna rješenja o razvrstavanju ovih zaposlenika u odgovarajući platni razred, sa primjenom novih koeficijenata od dana donošenja tih rješenja, ali ne prije stupanja na snagu ovog aneksa.
Vlada je na današnjoj sjednici dala saglasnost na Odluku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice o izmjenama Programa raspodjele namjenskih sredstava od ekoloških naknada za 2019. godinu. Ovim izmjenama osigurano je nedostajućih 250.000 KM sredstava za nabavku stalnih sredstava u obliku prava za robe i radove rekonstrukcije javnih objekata u skladu sa Akcionim planom energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona. Također, između ostalog ukazala se i potreba za dodatnim sredstvima za kapitalne transfere drugim nivoima vlasti do čega je došlo zbog većeg broja kapitalnih projekata u odnosu na tekuće koje su kandidirali općine i gradovi.
Vlada je danas donijela Odluku o izmjenama akcionog plana energijske efikasnosti javnih objekata na području Tuzlanskog kantona za 2019. godinu. Nakon provedenih postupaka javnih nabavki i dodatnih zahtjeva za projekte energijske efikasnosti bilo je potrebno uskladiti iznose sredstava predviđene u Akcionom planu.
Vlada je danas privrednom društvu „Bingo" d.o.o. export-import Tuzla dodijelila koncesiju za eksploataciju mineralne vode na lokalitetu „Ljubače" na području grada Tuzla, na period od pet godina. Odlukom je definirana jednokratna i tekuća koncesiona naknada, te definirano da će koncesionar prije potpisivanja Ugovora o koncesiji, dostaviti koncesoru bezuslovnu bankovnu garanciju. Kao koncesor je određeno Ministarstvo privrede Tuzlanskog kantona, koje će sa koncesionarom zaključiti ugovor u roku od 15 dana, od dana dobijanja odobrenja ugovora od strane Komisije za koncesije Tuzlanskog kantona.
Vlada je danas prihvatila Informaciju o broju radnika i visini obaveza za neuvezani radni staž u privrednim društvima koja su još uvijek u većinskom državnom vlasništvu nad kojima pravo upravljanja vrši Tuzlanski kanton, kao i privredna društva koja su bila u većinskom državnom vlasništvu nad kojima je pravo upravljanja vršio Tuzlanski kanton, kao i privredna društva nad kojima je izvršena privatizacija, a nad svima se vodi stečajni postupak, a koja ispunjavaju uslove Javnog poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2019. godinu, i odobrena su im finasijska sredstva za doprinose penzijskog i invalidskog osiguranja. Vlada će nastaviti sve potrebne aktivnosti na iznalaženju mogućnosti subvencioniranja preostalog dijela obaveza po osnovu doprinosa za zdravstveno osiguranje i doprinosa za osiguranje od nezaposlenosti.
Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni i dopuni Programa o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice „Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava". Ovim izmjenama dio neutrošenih sredstava sa drugih projekata, u ukupnom iznosu od 23.000,00 KM, je preusmjeren na ime hitne sanacije dijela krova koji prokišnjava i stare stolarije kod JU OŠ „Gnojnica" Lukavac područna škola „Berkovica" i rekonstrukcije zapušenih mokrih čvorova u JU OŠ „Teočak". Također, ovim su predviđena i sredstva u iznosu od 7.100,00 KM za nabavku elektromehaničke rampe za potrebe Kantonalnog tužilaštva.
Današnjim Zaključkom Vlada je usvojila Informaciju o stanju koncesije za JP „Elektroprivreda BiH2 d.d. Sarajevo ZD Rudnici „Kreka" d.o.o. Tuzla i JP „Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo ZD Rudnik mrkog uglja „Đurđevik" d.o.o. Đurđevik. Ministarstvo privrede je zaduženo da pripremi prijedlog rješenja obaveza po osnovu obračunatih a neuplaćenih koncesionih naknada po osnovu koncesione naknade za JP "Elektroprivreda BiH" d.d. Sarajevo Zavisno društvo Rudnici "Kreka" d.o.o. Tuzla i Zavisno društvo Rudnik mrkog uglja "Đurđevik" d.o.o. Đurđevik, te da ih, uz pribavljeno mišljenje Ministarstva finansija, dostavi Vladi Tuzlanskog kantona na razmatranje. Također, Ministarstvo je zaduženo da u kontaktu sa Federalnim ministarstvom za energiju, rudarstvo i industriju, te JP Elektroprivreda dd Sarajevo i rukovodstvom rudnika "Kreka" i "Đurđevik" dogovori zajednički sastanak na temu trenutnog stanja u ovim rudnicima i iznalaženja mogućnosti izmirenja njihovih obaveza prema Budžetu Tuzlanskog kantona, te nesmetanog nastavka rada ovih privrednih subjekata.
Vlada je na današnjoj sjednici dala prethodnu saglasnost na Odluku Senata Američkog univerziteta u Bosni i Hercegovini o utvrđivanju planiranog broja i strukture studenata za upis na sva tri ciklusa studija u akademskoj 2019/20. godini. Na ovoj visokoškolskoj ustanovi, na svim fakultetima, na sva tri ciklusa studija ukupno je planiran upis 970 studenata. Na prvom ciklusu studija je planiran upis za ukupno 410 studenata, na drugom ciklusu studija je planiran ukupno upis za 415 studenata, a na trećem ciklusu studija je planiran upis za ukupno 145 studenata.
Na današnjoj sjednici Vlada je prihvatila Informaciju o ostvarenim rezultatima deminiranja i uništavanja neeksplodiranih ubojitih sredstava na području Tuzlanskog kantona u 2018. godini. Također Vlada je utvrdila prijedloge Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema osnovnim školama koje imaju status javne ustanove, Zakona o prestanku važenja Zakona o uređenju imovinsko-pravnih i drugih odnosa u vezi sa preuzimanjem prava i obaveza osnivača prema srednjim školama koje imaju status javne ustanove, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Osnovna škola „Sjenjak" u Tuzli, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola Lukavac, Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Gimnazija „Ismet Mujezinović" u Tuzli i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Mješovita srednja škola u Sapni. Radi se o materijalima koji su već ranije razmatrani, ali su, shodno Zaključku Vlade Tuzlanskog kantona, povučeni iz skupštinske procedure, kako bi se novi saziv Vlade upoznao sa njihovim sadržajem.
Vlada je danas odobrila unutrašnju preraspodjelu rashoda u Budžetu Tuzlanskog kantona kojom se ne mijenja visina utvrđenih sredstava u Budžetu TK za 2019. godinu.
Vlada je danas prihvatila Informaciju Ministartva za rad, socijalnu politiku i povratak o partnerskoj organizaciji koja je iskazala zainteresiranost da preuzme aktivnosti, obaveze i zadatke iz Generalnog sporazuma u vezi izgradnje Centra za autizam Tuzla. Stav Vlade Tuzlanskog kantona je da se dalje aktivnosti u vezi izgradnje Centra za autizam Tuzla neće provoditi u saradnji sa Humanitarnom organizacijom Hilfswerk Austrija International. Za dalje aktivnosti koje se odnose na izradu tenderske dokumentacije i pripremu javnog oglasa i provođenje procedure za odabir najpovoljnijeg ponuđača na izvođenju radova za nastavak izgradnje Centra za autizam Tuzla i nadzornog organa nad izvođenjem radova, Vlada je danas imenovala interresorne radne grupe koje će navedene aktivnosti započeti odmah po prijemu današnjeg Zaključka, te u roku od šest mjeseci Vladi Tuzlanskog kantona dostaviti na razmatranje Nacrt zakona o osnivanju JU Centar za autizam.
Vlada je danas donijela odluku o prijenosu osnovnog sredstva, putničkog vozila marke Citroen C5, sa Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okolice u vlasništvo Općinskog suda Kalesija.
Vlada je danas izmijenila rješenja o imenovanju Komisije za kadrovska pitanja i Komisije za administrativna pitanja. U komisiju za kadrovska pitanja imenovana je ministrica zdravstva Dajana Čolić, a u komisiju za administrativna ministar za boračka pitanja Amir Kulaglić.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna