Održana 12. redovna sjednica Vlade TK

 

1,7 miliona KM za podršku privredi

Vlada je danas donijela Program za subvencioniranje dijela kamatne stope privrednim subjektima, sanaciju i restrukturiranje privrednih subjekata, pomoći privrednim subjektima u poteškoćama i kupovinu dionica ili udjela u privrednim društvima iz sredstava ostvarenih u procesu privatizacije i deponovanih kod Razvojne banke Federacije BIH. Ovim Programom raspoređuju se sredstva, inače deponovana na ESCROW računu, u ukupnom iznosu od 1,7 miliona KM.

S ciljem pružanja direktne finansijske podrške za razvoj privrede Tuzlanskog kantona Ministarstvo privrede će iz sredstava sa ESCROW računa realizirati program poticaja za privredu kroz subvencioniranje dijela kamatne stope u ukupnom iznosu od 1.000.000 KM na odobrene kredite iz kreditne linije plasirane privrednim subjektima koji posluju na području Tuzlanskog kantona putem banke - partnera koja će obezbijediti kreditna sredstva. Odabir banke – partnera vršit će se putem javnog poziva za plasman kreditne linije.

Vlada 22 10 2019493.000,00 KM se odnosi na realizaciju programa subvencioniranja dijela kamatne stope privrednim subjektima sa područja Tuzlanskog kantona, odnosno njegov proporcionalni dio u 2019. godini.
Imajući u vidu da se ubrzo očekuje objavljivanje Ponovljenog Javnog poziva Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za 2019. godinu za uplatu doprinosa penzijskog i invalidskog osiguranja, te se očekuje da će za prostor Tuzlanskog kantona biti odobrena još finansijskih sredstva javnim preduzećima, privatnim preduzećima i poduzetnicima za uplatu doprinosa penzijskog i invalidskog osiguranja (PIO/MIO), ovim programom su rezervisana neophodna sredstva u iznosu od oko 200.000,00 KM.
Programom je predviđeno i 7.000,00 KM za potrebu knjiženja rashoda za osiguranje namjenskog depozita za subvencioniranje kamata Udruženja za razvoj NERDA.

Odobrena sredstva za potrebe narodne kuhinje „Imaret"


Zbog utvrđenog nenamjenskog utroška sredstava tokom 2016., 2017. i 2018. godine Vlada je danas dala saglasnost na odluku kojom će se Udruženju HO „Merhamet" MDD Sarajevo Regionalni odbor Tuzla planirana budžetska sredstava u iznosu od 300.000,00 KM za potrebe narodne kuhinje „Imaret" Tuzla, umanjit za iznos od 63.195,10 KM. Naime, Zakonom o izvršenju budžeta Tuzlanskog kantona za 2019. godinu propisano je da će se korisniku umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj je utvrđeno nenamjensko korištenje sredstava, za iznos nenamjenski utrošenih sredstava u prethodnoj godini.
Imajući u vidu donesenu odluku, Vlada je na današnjoj sjednici ovoj humanitarnoj organizaciji, za potrebe narodne kuhinje „Imaret" odobrila 236.804,90 KM. Novčana sredstva će se odobravat i uplaćivat u jednakim mjesečnim tranšama u iznosu od 19.733,74 KM, s tim što će se dospjele tranše za isplatu isplatiti odmah nakon donošenja ove odluke u skladu sa raspoloživim sredstvima u Budžetu Tuzlanskog kantona.

Ostale odluke

S ciljem omogućavanja korištenja sredstava za realizaciju preventivnih mjera Vlada je danas donijela izmjene i dopune Programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća Tuzlanskog kantona za period od 2018. do 2022. godine. Naime, Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća predviđeno je da se dio sredstava iz ovog zakona može koristiti kao interventna mjera za finansiranje preventivnih mjera zaštite i spašavanja, ali samo u slučajevima kada su preventivne mjere utvrđene u programu razvoja kantona i godišnjem planu realizacije programa, a nema dovoljno sredstava u budžetu kantona za finansiranje tih mjera. Stoga su Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Kantonalna uprava civilne zaštite pripremili izmjene i dopune teksta u dijelu Programa razvoja zaštite i spašavanja u kojem su projicirane njihove aktivnosti iz oblasti zaštite i spašavanja za period 2018.-2022. godina, a čime se omogućava korištenje sredstava posebne naknade za sufinansiranje ovog važnog projekta.
Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH . S tim u vezi Vlada je zadužila ministarstva i druge kantonalne organe da analiziraju i postupe po svojim zaduženjima koja se odnose na obavljenu reviziju 2015. godine i reviziju 2018. godine. Također, Odjeljenje za internu reviziju Ministarstva finansija je zaduženo da sačini Informaciju o obavljenoj internoj reviziji realizacije Programa mjera za 2018. godinu u dijelu nerealizovanih ili djelomično realizovanih mjera iz Programa mjera za 2015.godinu i da je dostavi Vladi Kantona na razmatranje. Program mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti u finansijskim Izvještajima Budžeta Tuzlanskog kantona za 2018. godinu konstatovanih od strane Ureda za reviziju institucija Federacije BiH uputit će se Skupštini Tuzlanskog kantona na upoznavanje.
Također, Vlada je današnjim Zaključkom zadužila Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Ministarstvo obrazovanja i nauke da o posebnim revizorskim izvještajima iz svoje resorne oblasti, kao i sačinjenom Programu mjera za otklanjanje propusta i nepravilnosti evidentiranim tim izvještajima, upoznaju Vladu Tuzlanskog kantona.
S ciljem osiguranja neophodnih dodatnih sredstava za realizaciju projekata u školskim objektima Vlada je danas izmijenila i dopunila Program o rasporedu sredstava sa potrošačke jedinice Kapitalni izdaci za korisnike budžetskih sredstava. Ovim izmjenama osigurana su sredstva za priključak područne škole u naselju Požarike u Gradačcu na kanalizacionu i vodovodnu mrežu, kao i plaćanje tehničkog pregleda i prijema objekta, vještačenje sudskih vještaka i dr. Također, osigurana su i sredstva JU OŠ „Miričina" Gračanica za rekonstrukciju stolarije u područnoj školi Rašljeva.
Na današnjoj sjednici Vlada je izmijenila i dopunila Odluku o određivanju manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton za 2019. godinu. Ovim izmjenama osigurana su sredstva za Izložbu stočarstva i ruralnog poduzetništva Gračanica - Doboj Istok 2019 i Veče NFC borbi – mješovite borilačke vještine u MMA kavezu.
Zbog ispravljanja tehničke greške, a kako bi se omogućilo provođenje postupka javne nabavke Vlada je danas donijela Odluku o izmjeni Programa o utrošku sredstava uplaćenih na osnovu naknada za obavljene tehničke preglede vozila.
Vlada je danas imenovala Komisiju za provođenje postupka po javnom pozivu za raspodjelu sredstava sa potrošačke jedinice Mediji za 2019.godinu.
Vlada je danas dala saglasnost Uredu za zajedničke poslove kantonalnih organa za prijem tri uposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, i to „Stručni saradnik - sistem inženjer", „Stručni saradnik za javne nabavke" i „Pomoćni radnik čistačica-spremačica".

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna