Održana 11. vanredna sjednica Vlade TK

 

Usklađivanje Zakona o visokom obrazovanju TK sa Okvirnim zakonom
S ciljem implementacije Odluke Ustavnog suda, odnosno usaglašavanja sa odredbama Okvirnog zakona, Vlada je danas utvrdila Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju.

Ovim izmjenama brisana je odredba kojom se, kao nadležnost upravnog odbora, propisuje da isti daje prethodnu saglasnost za imenovanje i razrješenje rektora javnog univerziteta. Uvodi se institut mirovanja prava i obaveza rektora po osnovu ranije zaključenog ugovora o radu, kao novo pravno određenje, zasnovano na odredbi Okvirnog zakona i u duhu odredaba Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o radu Federacije Bosne i Hercegovine. Ovim izmjenama se vrši i jačanje autonomije visokoškolske ustanove, na način da Ustanova statutom visokoškolske ustanove uredi materiju imenovanja prorektora na način koji odgovara njenim realnim potrebama. Na kraju, izmjenama se daje nalog javnom univerzitetu da, u skladu sa novim pravnim rješenjima sadržanim u ovom zakonu izvrši usklađivanje svojih opštih akata, prevashodno statuta visokoškolske ustanove, kao osnovnog opšteg akta. Takođe, rektoru javnog univerziteta propisuje se obaveza da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu Statuta usklađenog sa odredbama predmetnog zakona, Senatu prijedloži osobe za pozicije prorektora, imajući u vidu važnost tih pozicija za funkcionisanje javnog univerziteta.


Humaniji odnos prema učenicima sa intelektualnim teškoćama

Vlada je danas utvrdila prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli Tuzla. U dijelu djelatnosti dodate su nove alineje koje se odnose na edukaciju roditelja/staratelja kroz organizovanje savjetodavnog rada sa zadacima, edukaciju nastavnika, stručnih saradnika redovnih osnovnih i srednjih škola u saradnji sa Pedgoškim zavodom, a bivšim učenicima sa umjerenim, teškim i težim intelektualnim teškoćama, je omogućeno vršenje profesionalnog osposobljavanja kroz rad u radionicama u skladu sa posebnim programom Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Ova mogućnost produžene edukacije predviđeno je najduže do njihove navršene 21 godine života, čime im se omogućava da i nakon završenog IX razreda, nakon kojeg nisu bili u mogućnosti nastaviti školovanje, ostanu u sistemu obarazovanja i profesionalnog usavršavanja. Također, izmjenama i dopunama usklađen je predmetni zakon sa odredbama Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju, s obzirom na to da je JU Zavod za odgoj i obrazovanje osoba sa smetnjama u psihičkom i tjelesnom razvoju u Tuzli upisana u Registar osnovnih škola, da je djelatnost Zavoda u najvećem dijelu vezana za realizaciju obrazovnih i programskih sadržaja iz oblasti osnovnog odgoja i obrazovanja.


Ostale odluke

Nakon danas razmatranog Izvještaja o sumiranim zahtjevima, primjedbama, sugestijama i rezultatima po osnovu javne rasprave o nacrtu Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, Vlada je današnjim zaključkom zadužila Ministarstvo finansija da u prijedlog Budžeta Tuzlanskog kantona za 2020. godinu, u skladu sa priloženim analitčkim prikazom, prihvati određene zahtjeve budžetskih korisnika, te da izvrši korekcije gornjih granica rashoda (limita) za 2020. godinu u skladu sa Zaključkom, kao i da izmjeni limit u 2021. i 2022. godini uz isključenje rashoda i izdatka koji imaju jednogodišnje trajanje i uz uvažavanje reprograma obaveza po kreditima. Uz navedeno Ministarstvo finansija je zaduženo i da pripremi Izmjene i dopune DOB-a TK za period 2020-2022. godina.
S obzirom da postoji vjerovatnoća da donošenje Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona dokumenata neće biti blagovremeno završno, danas donesenim Zaključkom Vlada je o prihvatila prijedlog Odluke o privremenom finansiranju iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantona za period 01.01. do 31.03.2020.godine. Privremeno finansiranje iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu utvrđeno je u iznosu od 59.365.366 KM na bazi tromjesečnog prosjeka za period I - IX 2019. godine. Radi uvođenja privremenog finansiranja iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Tuzlanskom kantonu, a kako bi se osiguranim licima Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona obezbijedila kontinuirana i nesmetana zdravstvena zaštita, Vlada je danas naložila Zavodu zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona da postojeće ugovore o pružanju svih nivoa zdravstvene zaštite, ugovore o pružanju farmaceutskih usluga, ugovor o regulisanju pružanja zdravstvenih usluga – sanacije zuba u opštoj anesteziji i ugovore o obezbjeđenju zdravstvene zaštite van Kantona produži do najkasnije 31.03.2020. godine. Produženje ugovora iz prethodnog stava odnosi se samo na realizaciju programa zdravstvene zaštite koji je obuhvaćen privremenim finansiranjem iz obaveznog zdravstvenog osiguranja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za period od 01.01. do 31.03.2020. godine.
Na danas održanoj redovnoj sjednici Vlada je prihvatila Finansijski plan JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona za 2020.godinu. Ukupno planirani prihodi i primici u 2020. Godini planirani su u iznosu od 30.908.350 KM, koliko iznose i rashodi i izdaci, pa se može konstatovati da je Finansijski plan uravnotežen. Najveći rizik u ostvarenju planiranih prihoda Službe u 2020. godini je rizik izmjene zakonskih propisa na federalnom nivou, odnosno utjecaj novog Zakona o doprinosima, koji je u proceduri donošenja. Po predloženim rješenjima predviđena je niža zbirna stopa doprinosa što bi rezultiralo smanjenjem sa dosadašnjih 41,5% na 33%. Tekući transferi i drugi tekući rashodi planirani su u iznosu od 23.733.250,00 KM, što je za 3,79% više u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi ovih transfera su: novčane naknade licima koja ostaju bez posla i iznose 12.215.200,00 KM, zdravstvena zaštita nezaposlenim osobama u iznosu 7.812.800,00 KM, aktivne mjere zapošljavanja planirane u iznosu od 1.990.000,00 KM, socijalno zbrinjavanje nezaposlenih lica u iznosu od 1.181.920,00 KM i drugi rashodi.
Vlada je danas utvrdila prijedlog Odluke Skupštine Tuzlanskog kantona o dopuni Odluke o davanju saglasnosti na Statut Javne zdravstvene ustanove Univerzitetsko- klinička bolnica Tuzla.

Kontakt

Vlada Tuzlanskog kantona
Rudarska 65
75000 Tuzla

 

+387(0)35 280-711
  
 

Ostali kontakti

 

PITAJTE VLADU TK

 pitajte vladu tk
 

 CV obrazac 

rukovodećih državnih službenika u organima uprave i upravnim organizacijama Tuzlanskog kantona i predsjednika i članova nadzornih i upravnih odbora, uprava javnih preduzeća i javnih ustanova i drugih privrednih društava iz nadležnosti Kantona

PRISTUP INFORMACIJAMA

Vodič kroz postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama kojima raspolaže Vlada Tuzlanskog kantona


ABA/CEELI

Sarajevo
Centar za slobodan pristup informacijama
Pravna inicijativa za Centralnu i Istočnu Evropu

Adresa:Kundurdžluk 2/II
Sarajevo, BiH
Tel/fax:033 238-651/652
Kontakt osoba:
Amira Krehić

Vodic BH naslovna5

Vodic ENG naslovna